RelacjeRynku

Lukardi S.A. zawiera umowę przejęcia 99,2% udziałów SI-eCommerce

Long
NEWCONNECT:LUK   LUKARDI
Lukardi S.A. zawiera umowę inwestycyjną w sprawie przejęcia 99,2% udziałów SI-eCommerce Sp . z o.o.

„W ramach planowanej transakcji SI-Consulting Sp . z o.o. wniesie aportem do Emitenta ok. 99,2% udziałów spółki SI-eCommerce Sp . z o.o. i obejmie 14 625 866 akcji nowej emisji Emitenta (stanowiących po ich rejestracji ok. 25% kapitału zakładowego Emitenta) po cenie emisyjnej ustalonej w oparciu o wyceny sporządzone przez biegłego rewidenta. Jednocześnie Lukardi S.A. nabędzie udziały SI-eCommerce Sp . z o.o.” – czytamy w raporcie Lukardi S.A.

Jak dowiadujemy się z treści komunikatu Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na którym planowane jest podwyższenie kapitału zakładowego Lukardi S.A. , umożliwiające wniesienie aportem udziałów SI-eCommerce Sp . z o.o., planowane jest na IV kwartał 2021 r.

„Transakcja jest wynikiem prowadzonych negocjacji między stronami na podstawie podpisanego Listu Intencyjnego, o którym Emitent informował RB ESPI 27/2020 z dnia 17.11.2020 r. oraz dokonanych przez biegłego rewidenta wycen. Transakcja stanowi bardzo istotny krok dla Emitenta w jego dalszym szybkim rozwoju, ukierunkowuje strategię dalszej ekspansji oraz zaangażowanie technologiczne” – podkreśla Zarząd Lukardi S.A.

Jednocześnie w opublikowanym zawiadomieniu wskazane zostały istotne korzyści, które Lukardi S.A. osiągnie w wyniku przeprowadzanej obecnie transakcji, takie jak:
- „połączenie kompetencji i zasobów Emitenta oraz SI-eCommerce Sp . z o.o. pozwoli na rozszerzenie portfolio obu spółek i zaoferowanie nowych usług dotychczasowym odbiorcom,
- uzyskanie szeregu synergii organizacyjnych związanych z połączeniem kompetencji i zespołów,
- połączenie zdolności operacyjnych spółek o porównywalnym potencjale przełoży się na poprawę potencjału inwestycyjnego i skali działalności Grupy Kapitałowej Emitenta,
- zaangażowanie kapitałowe silnego partnera strategicznego jakim jest SI-Consulting Sp . z o.o. oraz w konsekwencji bliska współpraca, przełoży się na zwiększanie dotychczasowego potencjału Emitenta w zakresie wykorzystywanych technologii na styku z systemami SAP”.

O SI-eCommerce Sp . z o.o.
SI-eCommerce Sp . z o.o. specjalizuje się we wdrożeniach platformy SAP Commerce, zarówno na rynku polskim jak i globalnym. Oferuje usługi w zakresie budowania, wdrażania, utrzymania i rozwoju rozwiązań informatycznych dla biznesu. Spółka zatrudnia ok. 50 osób i posiada kilkunastu stałych klientów, którzy zapewnili spółce w 2020 ok. 6,56 mln zł przychodu. Wstępne, szacunkowe dane SI-eCommerce Sp . z o.o. za okres pierwszych 7 miesięcy 2021 r. wskazują, że SI-eCommerce Sp . z o.o. wypracowała w tym okresie ok. 5,44 mln zł przychodu i ok. 306 tys. zł EBITu i posiadała ok. 788 tys. zł kapitałów własnych na dzień 31.07.2021 r.

O SI-Consulting Sp . z o.o.
SI-Consulting Sp . z o.o. posiada ponad 200 stałych Klientów, zespół ponad 170 konsultantów, 300 wdrożonych projektów SAP i 20 wdrożonych projektów zagranicznych. SI-Consulting Sp . z o.o. (SAP Gold Partner) specjalizuje się we wdrożeniach najwyższej jakości rozwiązań IT, które wspierają zarządzanie, cyfrową transformację i optymalizują procesy biznesowe firm. Spółka należy do Grupy Kapitałowej Impel S.A.

O Lukardi S.A.
Lukardi S.A. jest firmą informatyczną, która dostarcza najwyższej klasy rozwiązania IT dla biznesu. Spółka realizuje dla swoich klientów liczne projekty wdrożenia i utrzymania systemów informatycznych, jak również oferuje kompleksowe usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa i ochrony danych w sieci, transformacji cyfrowej oraz świadczy dedykowane usługi projektowe w sektorze IT. Ostatnie lata to czas dużych zmian organizacyjnych w strukturach spółki, natomiast okres bieżący charakteryzuje się mocnym wzrostem skali działalności biznesowej.

Lukardi S.A. jest spółka publiczną, której akcje notowane są na rynku alternatywnym NewConnect, prowadzonym przez warszawską Giełdę Papierów Wartościowych.