RelacjeRynku

LUKARDI podsumowuje miniony rok i kreśli już kolejne cele

Long
NEWCONNECT:LUK   LUKARDI
Poprosiliśmy Zarząd Lukardi S.A. – Prezesa Krzysztofa Lutego i Wiceprezesa Sebastiana Heroda o krótkie podsumowanie minionych dwunastu miesięcy oraz o przybliżenie celów na 2022 rok.

Jacek Grobel: Jakie istotne założenia biznesowe, z punktu widzenia Lukardi i jej akcjonariuszy, udało się Państwu zrealizować w roku ubiegłym?
Krzysztof Luty: Mówiąc na bazie danych wciąż ostatecznie niepotwierdzonych i niepodsumowanych najważniejszym co udało nam się osiągnąć to niewątpliwie rekordowe przychody w dotychczasowej historii Lukardi. Możemy śmiało powiedzieć, że ten rok należał do udanych. Konsekwentnie realizujemy strategię wzrostu co potwierdzają także osiągnięte wyniki.

Druga rzecz, bardzo istotna w kontekście przychodów, to fakt ich odpowiedniej dywersyfikacji. Mam tu na myśli przede wszystkim rynki, na których są generowane, jak również fakt równoległego wzrostu naszej sprzedaży zarówno na rynku krajowym, jak i międzynarodowym. Warto podkreślić, że niezmiennie utrzymujemy parytet blisko połowy przychodów uzyskiwanych z rynków zagranicznych – głównie europejskich, chociaż niewielką część realizujemy także w Stanach Zjednoczonych.

Co równie istotne to fakt, że wspomniana dywersyfikacja dotyczy również elementów portfolio. Niewątpliwie szczególnie dynamicznie rozwijamy się w zakresie usług świadczonych z wykorzystaniem technologii OpenText, lecz odnotowujemy przy tym także wzrosty pozostałych segmentów. Naszym istotnym, rosnącym zasobem jest kompetencja w zakresie bezpieczeństwa danych w środowisku SAP. Wykonaliśmy także szereg usług związanych z produkcją oprogramowania na zamówienie, a wspólnie z Aniołowie Konsultingu bardzo mocno rozwinęliśmy współpracę z kilkoma klientami, gdzie realizujemy specjalistyczne projekty, dostarczając wysokiej klasy profesjonalistów z branży IT, których samodzielnie rekrutujemy pod kątem konkretnych projektów po stronie naszych klientów. Wszystko to świadczy jednoznacznie o naszym stabilnym i uporządkowanym wzroście.

Skoro mówimy już o przychodach to na pewno, pomimo osiągniętego bardzo znaczącego wzrostu przychodów, nie udało nam się zrealizować celów związanych ze sprzedażą licencji na oprogramowanie. Świadczy to wciąż o naszym niewykorzystanym potencjale sprzedażowym. Z drugiej strony dostrzegamy fakt, iż najpewniej już drugi rok z rzędu notujemy tego typu słabość, co oznacza, że w chwili obecnej skupiamy się na zasileniu naszego zespołu w tym zakresie.

Mamy sporo szans na budowanie przychodów ze sprzedaży licencji na oprogramowanie. Są to projekty, na które zapracowaliśmy w minionych dwunastu miesiącach, jak chociażby kontrakt podpisany z TUiR Warta , który jest dla nas oczywiście bardzo ważny. Niezależnie od tempa i złożoności procesów inwestycyjnych po stronie naszych wymagających klientów musimy również podjąć działania organizacyjne aby uprawdopodobnić nasze sukcesy w tej mierze.

Sebastian Herod: Ten element drobny, który SI-eCommerce dołożyło pod koniec ubiegłego roku w pełni pokrywa się z tym, o czym powiedział Krzysztof. Udało nam się wspólnie generować sprzedaż nie tylko w Polsce, ale i zagranicą – planujemy w przyszłości nie tylko utrzymać obecną pozytywną tendencję, ale przede wszystkim dalej sukcesywnie ją wzmacniać.

J.G.: Jak oceniają Państwo aktualne otoczenie rynkowe Lukardi, perspektywy spółki oraz całej branży?
K.L.: Branża IT na pewno należy to tych, które odnotowują stałe wzrosty w ostatnich kwartałach, pomimo tego że w dobie pandemii wiele innych branż przecież mocno ucierpiało. Nie jesteśmy jednak ślepymi optymistami i z uwagą obserwujemy otoczenie. Zważywszy na fakt, że wiele naszych usług dostarczanych jest klientom z naprawdę bardzo różnorodnych branż nie możemy przyjąć wyłącznie scenariuszy prostych i optymistycznych. O ile nastąpi jakaś znacząca dekoniunktura, chociażby z uwagi na możliwe nowe aspekty pandemii, o których jeszcze nie wiemy albo z uwagi na uwarunkowania geopolityczne, mające także realny wpływ na gospodarkę międzynarodową nie można wykluczyć sytuacji, że my jako usługodawcy i dostawcy technologii również odczujemy ewentualne negatywne zmiany

W chwili obecnej możemy jednak śmiało powiedzieć, że jako Lukardi i całościowo jako Grupa Kapitałowa Lukardi, rozwijamy się, budujemy nowe kontrakty z klientami, tworzymy kolejne usługi, wciąż intensywnie pracujemy – wszystko to przekłada się w konsekwencji na nasze wyniki.

Ważnym elementem, w ramach otoczenia rynkowego, na które spoglądamy są także możliwe efekty, które przyniesie zmiana systemu podatkowego i ruchy cenowe związane z kosztami energii w naszym kraju. To też może mieć wpływ na naszych klientów, a w mniejszej skali oczywiście na nas samych. Dla nas koszty pracy są istotnym elementem dochodowości przedsiębiorstwa. Nasze usługi realizowane są przez specjalistów. Ich godne i atrakcyjne formy wynagradzania są koniecznością. Z drugiej strony działania podatkowe, mające przecież bezpośredni wpływ na osiągany przez nich dochód, przekładają się także na oczekiwania kierowane w naszą stronę. Pracujemy usilnie nad rozwiązaniami kompleksowymi, które dadzą rozwiązania długofalowe pozwalające na rozbudowywanie i utrzymywanie stabilnych zespołów w długiej perspektywie, a elementem tych rozwiązań pozostaje nie tylko umiejętne waloryzowanie wynagrodzenia, ale także integracja celów zespołu i spółki. Pamiętamy o tym, że wszyscy interesariusze to zestaw naczyń połączonych i budowane rozwiązania muszą uszanować interesy ich wszystkich - od pracowników przez naszych klientów, a kończąc na akcjonariuszach.

To moim zdaniem są najważniejsze aspekty, które wpływają na nasze aktualne otoczenie biznesowe. Poza nimi wszystko inne jest niezmienne i sprzyja naszemu rozwojowi.

S.H.: Myślę, że warto wspomnieć także, że po włączeniu SI-eCommerce w struktury Grupy Kapitałowej Lukardi znacząco zwiększyły się możliwe obszary sprzedaży i to dwojako. Z jednej strony, ze względu na sam efekt synergii, wzrosła ilość klientów Grupy Lukardi, a z drugiej strony rozbudowana została całościowo nasza oferta produktowa. Jest to zatem wymierna i podwójna korzyść procesu kapitałowego, który udało nam się wspólnie sfinalizować jeszcze pod koniec trzeciego kwartału ubiegłego roku. Obserwujemy przy tym również pierwsze wyraźne efekty biznesowe tej strategicznej decyzji na poziomie bieżącej działalności operacyjnej samego Lukardi. Usługi, które do tej pory świadczyło Lukardi są obecnie oferowane i kontraktowane klientom obsługiwanym wcześniej przez SI-eCommerce i analogicznie w drugą stronę czyli potencjał SI-eCommerce w obszarze developmentu i usług programistycznych jest też dostarczany klientom Lukardi. Zatem już teraz takie projekty mają miejsce, choć tak naprawdę dopiero zaczynają się i są w początkowej fazie, natomiast muszę podkreślić że wspólnie widzimy tutaj bardzo duży potencjał na dalszą przyszłość. Co więcej połączenie sił wytwórczych Lukardi i SI-eCommerce powoduje, że tak obie organizacje, jak i w sposób naturalny cała Grupa Kapitałowa Lukardi nabierają znacząco większej masy i zdolności do realizacji dużych oraz wymagających projektów dla naszych wspólnych klientów.

J.G.: Jakie strategiczne cele stoją przed Lukardi w nadchodzących miesiącach?
K.L.: Wskazałabym przede wszystkim na integrację i optymalizację procesów wobec zwiększania skali działalności przy jednoczesnym utrzymaniu obecnej dynamiki po stronie wszelkich zespołów, które funkcjonują w naszych strukturach. Zespoły te są różne i wymagają odrębnego podejścia by uszanować specyfikę działalności, a są to przecież zespoły Lukardi, SI-eCommerce, Aniołów Konsultingu, Rekruteo.com oraz coraz lepiej działającej na Węgrzech spółki Aq solutions. Integracja i optymalizacja w kontekście procesów zarządczych wydaje się konieczna dla zaprojektowania działań związanych z realizacją strategii wzrostu.

Przy utrzymaniu dotychczasowej bardzo pozytywnej sytuacji na polu funkcjonowania naszych kadr, musimy w pierwszej kolejności dokonać umiejętnej integracji procesów pomiędzy spółkami Grupy Lukardi, tak żeby doprowadzić do oczekiwanej dalszej synergii działań i jeszcze efektywniejszej optymalizacji procesowej. Chodzi o to, aby najlepsze praktyki, które udało nam się wypracować, mogły działać także na gruncie pozostałych zespołów w ramach naszej organizacji. Warto podkreślić przy tym, że mówimy tutaj obecnie o zespole liczącym całościowo około 80 osób lub więcej, co jest z zarówno z perspektywy Lukardi, jak i SI-eCommerce skokowym wzrostem. Naszym kluczowym aktualnie zadaniem jest więc skoncentrowanie się na procesach zarządczych, tak żeby można było umiejętnie zarządzać całą strukturą i uczynić z niej przewidywalną organizację na dalszej ścieżce wzrostu – już jako znacząco większy organizm biznesowy.

Jesteśmy świadomi, że utrzymując wysoki poziom przychodów z usług doprowadzamy do wysokiego obciążenia naszego zespołu. W związku z tym będziemy musieli podjąć stosowne działania. Mam tu na myśli szczególnie rekrutację nowych specjalistów oraz inwestycję w dotychczasowych członków zespołu. Konieczna jest też jeszcze mocniejsza dywersyfikacja strumienia naszych przychodów poprzez zwiększoną sprzedaż licencji na oprogramowanie naszych partnerów, a być może nawet na oprogramowanie własne.

Na samym końcu, w ramach realizacji strategii wzrostu, warto wspomnieć że będziemy bardzo mocno angażować się w prace badawczo-rozwojowe, które są konieczne do stworzenia własnych produktów bądź produktów uzupełniających rozwiązania naszych partnerów. Będziemy także aktywnie poszukiwać synergii z innymi partnerami, nie wykluczając przy tym kolejnych akwizycji i rozszerzenia Grupy Kapitałowej Lukardi o kolejne podmioty.

J.G.: Uprzejmie dziękuję Panom za krótką rozmowę i życzę dalszych sukcesów w rozwoju Lukardi i całej Grupy Kapitałowej!

O Lukardi S.A.
Lukardi S.A. jest firmą informatyczną, która dostarcza najwyższej klasy rozwiązania IT dla biznesu. Spółka realizuje dla swoich klientów liczne projekty wdrożenia i utrzymania systemów, jak również oferuje kompleksowe usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa, ochrony danych w sieci i transformacji cyfrowej oraz świadczy dedykowane usługi projektowe IT.

Akcje Lukardi S.A. notowane są na rynku alternatywnym NewConnect, prowadzonym przez warszawską Giełdę Papierów Wartościowych.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.