RelacjeRynku

BIZTECH KONSULTING notuje w III kw. dynamiczny wzrost przychodów

Long
NEWCONNECT_DLY:BTK   BIZTECH KONSULTING
BizTech Konsulting notuje w III kw. dynamiczny wzrost przychodów do 4,37 mln zł i wzrost o 31% r/r

W opublikowanym właśnie raporcie za trzeci kwartał 2023 rok BizTech Konsulting SA, czyli spółka informatyczna z rynku giełdowego NewConnect, poinformowała o osiągnięciu przychodów netto ze sprzedaży na poziomie 4.373,27 tys. zł, oznaczających dynamiczny wzrost o 31% w ujęciu rok do roku. Jak podkreśla spółka z sektora IT wpływ na to miał imponujący, bo aż 101,5% wzrost sprzedaży towarów, w tym głównie licencji w związku z realizacją umowy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego opiewającą na 978,3 tys. zł oraz realizacją zamówienia dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. na kwotę 108,79 tys. zł. Zysk netto w raportowanym okresie wyniósł 31,36 tys. zł wobec 69,57 tys. zł rok wcześniej.

„Sprzedaż usług informatycznych, w tym głównie szkoleń oraz usług outsourcingowych również zdecydowanie wrosła o 16,44% rdr do poziomu 3.221,39 tys. zł. Większą część szkoleń spółka organizowała w formie stacjonarnej, są to głównie szkolenia wdrożeniowe dla firm. Są one efektywniejsze i jednocześnie bardziej zyskowne niż szkolenia w formule online. Spółka świadczyła więcej usług outsourcingowych, głównie dla stałych, dotychczasowych klientów. Spółka oczekuje utrzymania wzrostu sprzedaży usług w IV kwartale 2023 r. co najmniej do poziomu z ubiegłego roku” – czytamy na wstępie komentarza wynikowego BizTech Konsulting SA.

„Zysk netto w III kwartale 20203 r. wyniósł 31,36 tys. zł, co oznacza spadek o 54,9% rdr. Jest to efekt rosnących kosztów wynagrodzeń, kosztów finansowych oraz wydłużanie terminów płatności przez kontrahentów, a także niskich marż na zrealizowanej sprzedaży. Zysk z działalności operacyjnej wyniósł 87,09 tys. zł, czyli spadł o 28,4% rdr. EBITDA wyniosła 153,83 tys. zł, wobec 231,25 tys. zł w tym samym okresie roku ubiegłego. Należności wzrosły o 4,62% rdr do 5.115,08 tys. zł. Zobowiązania wzrosły o 24,9% rdr do 4.533,57 tys. zł. Zapasy towarów wzrosły o 396,37% rdr do kwoty 883,1 tys. zł, co spowodowane jest zakupem licencji pod realizację kontraktów w IV kwartale 2023 roku. Kapitał własny wzrósł do kwoty 4.024,26 tys. zł, tj. o 4,1% rdr” – przybliżono najistotniejsze aspekty wynikowe w raportowanym okresie.

„Przychody ze sprzedaży za 9 miesięcy 2023 r. wyniosły 12.636,72 tys. zł, co oznacza wzrost o 8,94% rdr. Zysk netto za 9 miesięcy 2023 r. wyniósł 130,87 tys. zł, tj. o 34,48% mniej niż w tym samy okresie ubiegłego roku. EBITDA za 9 miesięcy 2023 r. wynosi 508,47 tys. zł, czyli o 21,77% mniej niż w ubiegłym roku” – uzupełniono o skumulowane wyniki w ujęciu trzech kwartałów tego roku.

„Zarząd spółki oczekuje, że wzrost przychodów utrzyma się także w IV kwartale 2023 roku, głównie w zakresie usług, w tym usług outsourcingowych, ponieważ spółka rozpoczęła już realizację umowy z Grupą Kapitałową z branży ubezpieczeniowej na realizację usług outsourcingu (raport bieżący nr 6/2023 z 19 września 2023 r.). Spółka oczekuje poprawy wyników finansowych w IV kwartale 2023 r. w związku z realizacją kontraktów na wyższych marżach niż dotychczas. Spółka prowadzi intensywnie rozmowy w sprawie pozyskania nowych kontraktów oraz zwiększenia liczby zleceń od dotychczasowych klientów” – podkreślono kluczowe obecnie działania operacyjne i perspektywy wynikowe spółki IT z rynku NewConnect.

O BizTech Konsulting S.A.:
BizTech Konsulting S.A. jest spółką informatyczną, głównie o charakterze usługowym. Prowadzi szeroką działalność z zakresu IT – w szczególności outsourcingu kompetencyjnego i procesowego, w tym w obszarze centrum wsparcia, bezpieczeństwa informacji i systemów informatycznych, integracji i dostarczania systemów informatycznych, szkoleń i edukacji, jak również sprzedaży sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji.

BizTech Konsulting S.A. jest spółka publiczną, której akcje notowane są na rynku alternatywnym New Connect, prowadzonym przez warszawską Giełdę Papierów Wartościowych.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.