RelacjeRynku

BIZTECH KONSULTING przybliża działalność i cele operacyjne

Long
NEWCONNECT_DLY:BTK   BIZTECH KONSULTING
BizTech Konsulting przybliża aktualną działalność i cele operacyjne na 2024

Poprosiliśmy Sławomira Chabrosa – Prezesa Zarządu BizTech Konsulting S.A., czyli spółki informatycznej z rynku NewConnect o podsumowanie operacyjne i wynikowe 2023 roku, jak również o przybliżenie aktualnej działalności biznesowej i nakreślenie celów na 2024 rok.

O profilu biznesowym BizTech Konsulting S.A.:
„Świadczymy usługi informatyczne, głównie wdrożeniowo-utrzymaniowe. To znaczy wdrażamy różnego rodzaju oprogramowanie, które służy do zapewnienia ciągłości działania dużych organizacji oraz bezpieczeństwa ich struktur IT. Dodatkowo nasz zespół zapewnia nadzór, zarządzanie i utrzymanie wdrożonych obszarów, jak również obsługuje service desk i help desk. Inną naszą kompetencją są specjalistyczne szkolenia, które dobrze uzupełniają nasz podstawowy obszar działalności, jak również dostawa licencji i oprogramowania, przeznaczonych dla dużych podmiotów” - przybliża na wstępie profil biznesowy BizTech Konsulting Prezes Zarządu.

Komentarz operacyjny podsumowujący 2023 r.:
„Na przestrzeni poprzedniego roku działaliśmy zasadniczo w dwóch obszarach, z których największym wartościowo są usługi. Staraliśmy się poszerzać ich zakres, szczególnie w odniesieniu do naszych dużych usługobiorców. Udało nam się w tym czasie zwiększyć operacyjnie segment świadczonych usług i jego wartość, a często momentem który wspierał ten proces było wdrażanie różnego rodzaju licencji na rzecz naszych klientów. W poprzednim roku wykonywaliśmy także kilka audytów w zakresie analizy infrastruktury, szczególnie mając na uwadze ciągłość działania i bezpieczeństwo IT” – komentuje operacyjnie poprzedni rok Sławomir Chabros.

„Natomiast poprzedni rok przyniósł nieco mniej usług szkoleniowo-wdrożeniowych, niż we wcześniejszych latach, gdy generowały one dość znaczący przychód. Przełożyło się to całościowo na niższy poziom usług, niż w analogicznym okresie 2022 roku” - dodaje.
„Pozytywny jest jednak przyrost sprzedaży licencji za 2023 rok, której wartość była wyższa niż w roku wcześniejszym” - podsumowuje ubiegłoroczną działalność CEO spółki IT.

Komentarz wynikowy do IV kw. 2023 r.:
„Czwarty kwartał 2023 roku był sprzedażowo na podobnym poziomie, jak ostatnie trzy miesiące 2022 roku, natomiast wynik finansowy był nieznacznie gorszy. Spowodowane to było m.in. rozksięgowaniem kosztów, które nie stanowiły kosztów uzyskania przychodu, a to spowodowało zwiększony podatek dochodowy za raportowany okres, a w konsekwencji wpłynęło istotnie na końcowy wynik. W ostatecznym rozrachunku należy jednak uznać ten kwartał za dość dobry, zarówno na poziomie sprzedaży samych usług, jak również sprzedaży licencji” - komentuje wynikowo IV kw. 2023 roku Prezes BizTech Konsulting.

O aktualnej działalności i celach na 2024 rok:
„Staramy się zawsze nadążać za potrzebami naszych stałych klientów w obszarze IT, proponując i dostarczając konkretne rozwiązania. To jest naturalna strona naszej działalności i podejrzewam, że tak samo będzie również w tym roku. Spodziewamy się poszerzenia zakresu usług dla jednego z klientów, co będzie oznaczać konieczność zatrudnienia nowych osób do naszego zespołu, świadczących bardziej złożone prace. Dążymy także oczywiście wciąż do pozyskiwania nowych klientów, w szczególności takich na rzecz których będziemy świadczyli stałe usługi. Ze względu, że mówimy tutaj o dużych klientach to proces rozmów i osiągnięcia porozumienia z takim usługobiorcą trwa odpowiednio długo, czasem nawet pół roku. Jednocześnie chcemy zwiększać obszar naszych usług, a cel ten wspierają np. prowadzone u naszych klientów audyty, podczas których obserwujemy i analizujemy ich infrastrukturę informatyczną, w tym także kwestie cyberbezpieczeństwa. Naszym celem jest na pewno poszerzanie tego typu usług także w tym roku, co powinno przełożyć się na większe przychody z usług wdrożeniowych różnego rodzaju oprogramowania, które sprzedajemy” – przybliża aktualną działalność biznesową spółki informatycznej z rynku NewConnect Sławomir Chabros.

„Generalnie, co jest zupełnie naturalne, chcielibyśmy poprawić rentowność naszych usług. Analiza naszych firmowych kosztów działalności, w tym usług obcych, wykazuje wzrost, jednak musimy pamiętać że osoby, które świadczą usługi dla BizTech Konsulting, czyli nasi podwykonawcy, często prowadzą jednoosobowe działalności gospodarcze, a ich koszty przecież także wzrosły. Liczę, że w tym roku obciążenia ZUS-owskie, szczególnie dla jednoosobowych firm, być może nawet trochę spadną, a to wpłynęłoby pozytywnie także na naszą spółkę” – kontynuuje.

„W branży IT na pewno jest optymizm. Wszyscy spodziewają się, że w tym roku wzrost PKB wyniesie przynajmniej 3%, podczas gdy w zeszłym roku był on w granicach zera. Natomiast widzimy, że nasi klienci nie ograniczali się z wydatkami na IT w 2023 roku, co świadczy o tym, że rola segmentu informatycznego u nich stale rosła, przez co rosły także wydatki na ten konkretny obszar. Liczę na kontynuację tego procesu u naszych usługobiorców, a zatem i na wzrost całego rynku usług. Dodam, że środki z KPO i inwestycje, które spowodują, nawet niekoniecznie bezpośrednio w IT, także przełożą się na wzrost potrzeb usług i produktów w naszym sektorze, a to będzie odczuwalne już w tym roku. W związku z tym spodziewamy się, że 2024 rok będzie nico lepszy niż poprzedni” – podsumowuje Prezes, w oparciu o czynniki rynkowe.

O BizTech Konsulting S.A.:
BizTech Konsulting S.A. jest spółką informatyczną, głównie o charakterze usługowym. Prowadzi szeroką działalność z zakresu IT – w szczególności outsourcingu kompetencyjnego i procesowego, w tym w obszarze centrum wsparcia, bezpieczeństwa informacji i systemów informatycznych, integracji i dostarczania systemów informatycznych, szkoleń i edukacji, jak również sprzedaży sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji.

BizTech Konsulting S.A. jest spółka publiczną, której akcje notowane są na rynku alternatywnym NewConnect, prowadzonym przez warszawską Giełdę Papierów Wartościowych.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.