RelacjeRynku

Arctic Paper – stabilna EKO spółka na niestabilne czasy

Long
GPW:ATC   ARCTIC
Dzisiejszej analizie fundamentalnej poddaliśmy Arctic Paper S.A. (ATC) – przedstawiciela sektora papier i opakowania.

Interesująco wygląda sytuacja techniczna na walorze, gdyż kurs przebił w ostatnim czasie swoje roczne ATH, co nie udało się jeszcze około 5 miesięcy temu, z kolei wskaźnik RSI wskazuje obecnie mocne wykupienie akcji spółki. Kurs, po okresie około 10 tygodni konsolidacji w okolicy 6 zł, wrócił do trendu wzrostowego który trwa już ponad miesiąc. Widać jednak wyraźnie spadające obroty, co może skłaniać do słabnącej strony popytowej i możliwej korekty ostatnich wzrostów w krótkim okresie. Dodatkowo średnie kroczące MA 100 i MA 200 są na dość odległym poziomie, dużo niższym niż obecne notowania spółki. W długim terminie spółka jednak wydaje się prowzrostowa i należałoby upatrywać dalszej przestrzeni do wzrostów w kolejnych miesiącach.

W ramach ciekawostki warto także spojrzeć na porównanie wykresów Arctic Paper oraz Kompap, dwóch przedstawicieli sektora papier i opakowania, notowanych na rynku głównym. Możemy dostrzec sporą korelację kursów obu spółek w ujęciu rocznym, które poza krótkim okresem (maj-lipiec br.) zdają się w dość widoczny sposób za sobą podążać. Oczywiście spółki różnią się między sobą modelem biznesowym, wchodzą w skład dwóch indeksów giełdowych oraz mają inną kapitalizację, jednakże warto śledzić rozwój sytuacji na tym polu.

Arctic Paper S.A. jest jednostką dominującą wobec Grupy Kapitałowej Arctic Paper S.A., która jest wiodącym europejskim producentem wysokogatunkowego papieru graficznego, zapewniającego wysoką jakość reprodukcji poligraficznej oraz wytwórcą celulozy. Grupa posiada trzy papiernie oraz dwie celulozownie, w których odbywa się produkcja. Następnie za pośrednictwem 14 biur sprzedaży produkty trafiają na rynki całej Europy, a ich odbiorcami są wydawnictwa prasowe i książkowe, agencje reklamowe, drukarnie, firmy opakowaniowe oraz dystrybutorzy papieru. Dodatkowo spółka koncentruje swoje działalności w obrębie wytwarzania i dystrybucji energii elektrycznej, produkcji i dystrybucji ciepła oraz usług logistycznych. Spółka Arctic Paper jest podwójnie notowana - na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych oraz sztokholmskim parkiecie NASDAQ. Na GPW wchodzi w skład indeksu sWIG80, w którym zajmuje obecnie 45. miejsce pod względem kapitalizacji, odpowiadające 0,68% udziału w indeksie.

Głównym akcjonariuszem Arctic Paper jest szwedzki milioner Thomas Onstad, który posiada bezpośrednio i pośrednio łącznie 68,13% akcji w kapitale zakładowym. Pośrednio kontroluje on Arctic Paper poprzez jej większościowego akcjonariusza - szwedzki podmiot Nemus Holding AB, założony niespełna 20 lat temu w Goteborgu i świadczący szeroki zakres usług wspierających biznes. Warto wspomnieć, że zeszłoroczny przychód spółki szwedzkiej przekroczył 780 milionów USD.

Działalność Grupy Arctic Paper nie ma charakteru sezonowego, zatem wyniki Grupy nie odnotowują istotnych wahań w trakcie roku obrotowego. Wyniki Grupy Arctic Paper są zdominowane przez globalne trendy rynkowe w zakresie kształtowania się cen papieru i podstawowych surowców do produkcji, w tym w szczególności celulozy i w mniejszym stopniu zależą od indywidualnych uwarunkowań jednostek produkcyjnych.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Arctic Paper charakteryzują się dużą powtarzalnością i kształtują się na stabilnym poziomie ok. 3 miliardów złotych rocznie. W ujęciu kwartalnym również trudno doszukać się jakichkolwiek ponadstandardowych odchyleń, poza jednym wyjątkiem. Przychody wygenerowane przez Grupę w drugim kwartale bieżącego roku wzrosły z 616 milionów zł do poziomu 786,6 milionów zł, co oznacza wzrost o 27,69% r/r, jednakże należy zauważyć, że zeszłoroczna baza, przypadająca na początek pandemii, była wyjątkowo niska. Sama EBITDA Grupy również zanotowała znaczący wzrost z poziomu 48 milionów zł przed rokiem do 84,2 milionów zł na koniec drugiego kwartału bieżącego roku, notując wzrost o 75,42% r/r.

Przyglądając się bliżej wynikom finansowym Grupy Arctic Paper można dostrzec jeszcze jedną prawidłowość. Jest nią najsłabszy wynikowo ostatni kwartał w ostatnich latach. W roku 2018 i 2020 okres ten przełożył się na wygenerowanie straty na poziomie sprzedaży i operacyjnym (EBIT) oraz straty netto. Natomiast czwarty kwartał 2019 roku pozwolił Grupie wygenerować jedynie niewielki zysk na każdym ze wspomnianych poziomów, niemniej zupełnie niewspółmierny do wcześniejszych kwartałów roku. Całościowo, w ujęciu rocznym, Grupa odnotowuje jednak regularne i zbliżone zyski netto w wysokości ok. 100 milionów zł rocznie.

Kolejnym pozytywnym czynnikiem, świadczącym o mocnych fundamentach Grupy Arctic Paper, są niewątpliwie stałe i dodatnie przepływy gotówki z działalności operacyjnej. Oznaczają one, że spółka w sposób ciągły generuje nadwyżki wpływów nad wydatkami na swojej podstawowej działalności. Trwały rozwój Grupy możemy również odnotować spoglądając na przepływy z działalności inwestycyjnej, które są regularnie ujemne i świadczą o systematycznym zwiększaniu majątku trwałego. Obraz Grupy dopełniają ujemne przepływy z działalności finansowej, które dowodzą, że Grupa w większym stopniu reguluje swoje zobowiązania (np. poprzez wcześniejszy wykup obligacji) niż pozyskuje nowe zewnętrzne finansowanie na potrzeby prowadzonej działalności. W tym miejscu warto wspomnieć, że środki pieniężne i ich ekwiwalenty w ramach Grupy wzrosły z poziomu 220,26 milionów zł na koniec drugiego kwartału poprzedniego roku do 244,76 milionów zł na koniec analogicznego okresu bieżącego roku, co oznacza wzrost o 11,12% r/r. Odpowiedni poziom środków pieniężnych, który pozostaje do dyspozycji Grupy, jest gwarantem dalszej i sprawnej obsługi działalności inwestycyjnej i finansowej.

Głównymi ryzykami, które mogą mieć wpływ na dalszą działalność biznesową Grupy Arctic Paper wydają się być na poziomie operacyjnym ryzyko związane z nasileniem konkurencji na rynku papierniczym w Europie oraz ryzyko związane z rosnącym znaczeniem alternatywnych mediów oraz digitalizacją treści. Niemniej należy zaznaczyć, że spółka umiejętnie zarządza tym ryzykiem, co odzwierciedla się w naturalnym hedging’u w postaci dywersyfikacji działalności na produkcję papieru i celulozy. Z kolei na poziomie finansowym warto wspomnieć o istniejącym ryzyku walutowym i ryzyku zmiany stóp procentowych. Arctic Paper podpisał w ostatnim czasie nową umowę kredytów terminowych i odnawialnych m.in. na refinansowanie obecnego zadłużenia i finansowanie bieżącej działalności korporacyjnej Grupy, a całkowita kwota kredytów zbliżyła się do zapowiadanego wcześniej poziomu 300 mln zł. Oprocentowanie kredytów zostało ustalone na bazie stawek bazowych WIBOR i EURIBOR, jako że na przedmiotową kwotę otrzymanego finansowania składają się kredyty udzielone w walucie polskiej i walucie europejskiej oraz zmiennej marży, której poziom jest uzależniony od wskaźnika zadłużenia netto do EBITDA. Podwyżka stóp procentowych jest zależna wyłącznie od decyzji banków centralnych i uwarunkowań makroekonomicznych, natomiast spółka czyni starania, aby kontrolować poziom zadłużenia wewnętrznego i dokonywać jego zmniejszania. W ostatnim roku zakończono realizację programu oszczędnościowego, który pozwolił zredukować bieżące koszty operacyjne Grupy o kwotę 40 milionów zł, co przełożyło się na znaczące obniżenie wskaźniku długu netto do EBITDA na koniec 2020 roku. Jednocześnie spółka zaznacza, że nadal pracuje nad możliwościami uproszczenia obecnej struktury zadłużenia oraz dalszą jej optymalizacją. Ostatnim czynnikiem ryzyka, który jest w naszej ocenie istotny, jest ryzyko zmiany cen surowców, energii i produktów. Na poziomie inwestycyjnym spółka podjęła konkretne działania, mające na celu częściowe uniezależnienie się od wspomnianych wahań cen energii. Są nimi czynione inwestycje we własną energię odnawialną: hydroenergetykę, ogniwa fotowoltaiczne i biopaliwa. Same inwestycje dokonane w modernizację i rozbudowę elektrowni wodnej w papierni w Munkedal oraz realizowany obecnie projekt ciepłowni opalanej biomasą w fabryce Munkedal pozwolą dzięki własnej energii zaspokoić do 80 procent potrzeb energetycznych wspomnianej lokalizacji. Jako ciekawostkę można też wspomnieć, iż Arctic Paper nie wyklucza inwestycji w farmy wiatrowe w Polsce, ale wypatruje na poluzowanie przepisów w tym zakresie i bardziej przyjaznego ustawodawstwa. Spółka konsekwentnie podąża przy tym drogą do zero emisyjności, dostrzegając regularny wzrost cen praw do emisji CO2,
a dodatkowo stając się organizacją coraz przyjaźniejszą środowisku.

W połowie lipca bieżącego roku, po trzech latach przerwy, akcjonariusze Arctic Paper zdecydowali o wypłacie dywidendy za poprzedni rok obrotowy w wysokości 0,30 zł na jedną akcję, jednocześnie sama spółka deklaruje chęć powrotu na stałe do tej praktyki. Należy także dodać, że Arctic Papier jest nie tylko płatnikiem dywidendy, ale również jej beneficjentem. W sprawozdaniu finansowym na dzień 30 czerwca 2021 r. spółka wykazała dywidendę w kwocie 760 tysięcy zł otrzymaną od Arctic Paper France SAS, która również działa w ramach Grupy Arctic Paper.

Na początku września Grupa planuje przestawić nową strategię, w której oprócz dotychczasowych segmentów papieru i celulozy, stanowiących podstawową działalność, dodatkowy nacisk zostanie położony na rozwój segmentu opakowań oraz wytwarzanie energii.

Podsumowując Arctic Papier charakteryzuje się silnymi fundamentami, ciekawym modelem biznesowym oraz obiecującymi perspektywami na przyszłość. Spółka korzysta z dobrej koniunktury na rynku papierniczym, jednocześnie otwierając się coraz bardziej na segment celulozy oraz decydując się na coraz liczniejsze inwestycje w odnawialne źródła energii. Wszystko to ma zapewnić całej Grupie dalszy zrównoważony rozwój i powtarzalność wynikową oraz coraz mocniejszą pozycję rynkową.
W naszej ocenie spółka spełnia kryteria udanej inwestycji długoterminowej, jednakże ostateczną decyzję w tym zakresie każdy inwestor musi już podjąć samodzielnie.

---
Zamieszczane treści mają charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny i są zawsze wyrazem osobistych poglądów ich autora. Nie stanowią one ani w części ani w całości "rekomendacji" w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne dokonywane na podstawie publikowanych treści.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.