RelacjeRynku

Apator S.A. – na wymagającym torze zmian rynkowych

GPW:APT   APATOR
Wykres spółki i sytuacja techniczna
Apator S.A. (APT) - przedstawiciel sektora przemysłu elektromaszynowego, notowany na głównym rynku GPW i wchodzący w skład indeksu sWIG80.

Kurs Apatora przez ostatni miesiąc porusza się w trendzie spadkowym, jednakże spadki odbywają się na niewielkich obrotach nieodbiegających od normy. Pod koniec zeszłego tygodnia (3.09.) na wykresie średnia 50-sesyjna spadła poniżej średniej 200-sesyjnej, tym samym wygenerował się tzw. „krzyż śmierci” (przecięcie MA50 i MA200). W kolejnych sesjach kurs naruszał wsparcie na poziomie ok. 21,8 zł, natomiast długie knoty dolne świec sygnalizują, że uruchomiła się wówczas mocniej strona popytowa rynku. Wskaźnik MACD porusza się równolegle oczekując na mocniejszy sygnał którejś ze stron, natomiast RSI wskazuje mocne wyprzedanie akcji osiągając najniższy poziom na przestrzeni ostatniego roku.

W poniższej analizie spróbujemy przyjrzeć się bliżej fundamentom Apator S.A. i ocenić ich realny wpływ na dalsze perspektywy rozwoju.

Profil spółki
Apator S.A. jest jednostką dominującą wobec Grupy Apator. Podstawowym przedmiotem działalności spółki jest działalność produkcyjna i usługowa w zakresie aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej oraz sprzedaż aparatury i systemów pomiarowych. Grupa Apator oferuje również zaawansowane systemy informatyczne i współpracujące z nimi urządzenia zapewniające możliwość zdalnego sterowania i nadzoru nad siecią elektroenergetyczną, jak również urządzenia odczytujące i transmitujące dane. Działalność Grupy Apator skupiona jest na trzech podstawowych segmentach: energia elektryczna, gaz oraz woda i ciepło. Jednocześnie Grupa Apator coraz mocniej stawia na rozwiązania dla inteligentnej sieci elektroenergetycznej.

Grupa Apator, poza terytorium Polski, działa również na kilku wybranych rynkach europejskich, co zapewniają jej spółki zależne – niemiecka, duńska, czeska i brytyjska. Dodatkowo Grupa Apator jest udziałowcem w dwóch spółkach z nią stowarzyszonych – rosyjskiej i słoweńskiej.

W Grupie Apator ośrodkami bezpośrednio wypracowującymi środki pieniężne są spółki zależne od Apator S.A. lub grupy spółek, których jednostki nadrzędne są bezpośrednio zależne od Apator S.A. Charakteryzuje je przy tym jednorodna baza aktywów służąca do realizacji działalności operacyjnej. Jednocześnie w ramach Grupy regularnie dochodzi do wewnętrznych procesów integracyjnych i optymalizacyjnych, czego dowodem jest choćby decyzja przed ponad dwóch miesięcy o zamiarze włączenia spółki zależnej Apator Elkomtech S.A. do jednostki dominującej Apator S.A. Celem planowanego połączenia jest spodziewana większa efektywność zarządzania oraz uzyskanie synergii rynkowych.

Analiza wynikowa
W ujęciu rocznym przychody Grupy Apator kształtują się na stabilnym poziomem w przedziale od 830 mln zł do 930 mln zł, przy czym na przestrzeni ostatnich lat widać nieznaczną tendencję wzrostową. Jednocześnie zyski netto również wykazują stały poziom, który osiąga ok. 60 mln zł rocznie, co przekłada się również na zbliżoną roczną marżę netto na poziomie 6-8% w skali roku.

Grupa Apator generuje regularne dodatnie przepływy pieniężne z działalności operacyjnej, które w ostatnich latach regularnie wzrastają z poziomu ok. 87 mln zł w 2018 r. do poziomu ok. 125 mln zł na koniec 2020 r. Jednocześnie przepływy pieniężne na poziomie inwestycyjnym i finansowym wykazują stałe wartości ujemne co oznacza, że Grupa Apator regularnie zwiększa inwestycje przy jednoczesnej większej spłacie długu własnego aniżeli korzystaniu z dodatkowego finansowania zewnętrznego. Widać przy tym również, że Grupa utrzymuje bezpieczne poziomy zadłużenia i płynności.

Analizując aktualną strukturę przychodową Grupy Apator możemy łatwo zauważyć pewną zależność wynikową tzn. segment gazu utrzymuje się na pewnym stałym poziomie, natomiast wahaniom podlegają segmenty energii elektrycznej oraz wody i ciepła. W praktyce wygląda to w ten sposób, że w momencie gdy segment energii elektrycznej generuje bardzo dobre wyniki (pierwsze półrocze 2020) wówczas segment wody i ciepła wypada relatywnie słabiej i odwrotnie (pierwsze półrocze 2021). Ostatnie dane finansowe Grupy Apator pokazują wyraźnie, że o ile na poziomie przychodów ze sprzedaży wszystkie trzy segmenty są względnie zbliżone to ze względu na zdecydowanie najniższe koszty własne sprzedaży to właśnie segment wody i ciepła generuje najlepsze wyniki finansowe. Przekłada się to na każdy poziom działalności spółki tj. wyniku ze sprzedaży, wyniku z działalności operacyjnej oraz EBITDA. Obecnie obserwujemy większe ożywienie w segmencie wody i ciepła (głównie spowodowane przez spółdzielnie mieszkaniowe i sieci wodociągowe), jednocześnie dostrzegając większy wpływ skutków pandemii i otoczenia rynkowego na pozostałe dwa segmenty, które działają bardziej w modelu silnie scentralizowanym i dokonują zamówień w oparciu o okresowe przetargi publiczne.

Wysoka dynamika przychodów segmentu wody i ciepła przyczyniła się znacząco do uzyskania stabilnego poziomu przychodów Grupy Apator w wysokości 461,9 mln zł w pierwszym półroczu 2021 r., porównywalnych z analogicznym okresem roku poprzedniego. Jednocześnie skorygowana EBITDA wyniosła 66 mln zł co również jest wynikiem zbliżonym r/r (99,9 mln zł przy uwzględnieniu wyniku na sprzedaży nieruchomości Apator Powogaz S.A. w Poznaniu), a skorygowany zysk netto Grupy Apator osiągnął poziom 23,6 mln zł (51,2 mln zł uwzględniając transakcję sprzedaży wspomnianej nieruchomości). Warto oczywiście pamiętać o jednorazowym zdarzeniu księgowym zapewniającym Grupie wpływ w pierwszym kwartale br. na poziomie 34,1 mln zł i mieć na uwadze wysoką bazę w odniesieniu do kolejnych okresów sprawozdawczych.

Aktualnie 52% przychodów ze sprzedaży Grupa Apator realizuje na terenie Polski, 36% na terenie Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii (głównie na rynku niemieckim, belgijskim, francuskim, czeskim oraz brytyjskim), natomiast jedynie 12% to sprzedaż realizowana w pozostałych krajach.

Szanse i zagrożenia
Grupa Apator dostrzega zmiany zachodzące na rynku opomiarowania mediów, jak również rosnące zainteresowanie technologiami wspierającymi sektor OZE (w szczególności fotowoltaiki), co przełożyło się już na zapowiedź publikacji w ostatnim kwartale br. aktualizowanej strategii Grupy na kolejne lata w horyzoncie czasowym do 2025 r. Rośnie również zapotrzebowanie na rozwiązania w zakresie inteligentnego opomariowania oraz efektywnego zarządzania zużyciem mediów użytkowych.

Uwarunkowania rynkowe zdają się otwierać przed Grupą Apator nowe możliwości biznesowe, przez co Grupa już teraz pracuje nad rozbudową własnego portfela produktowego. Widać wyraźnie coraz większą digitalizację tradycyjnych dotąd gałęzi gospodarek, jak również coraz większe potrzeby klientów indywidualnych pod kątem rozwiązań klasy smart. Kierunek zachodzących zmian preferuje zdalne odczyty, precyzję i efektywność pomiarową. Dodatkowo rosnące ceny mediów tylko wzmacniają ten trend, a ustawodawcy jeszcze mocniej utrwalają obrany już tor poprzez nowelizacje ustawy o efektywności energetycznej, nakładającej obowiązek instalacji ciepłomierzy, wodomierzy oraz urządzeń z możliwością zdalnego odczytu.

Dla równowagi należy również wskazać potencjalne zagrożenia rynkowe dla Grupy Apator. Są nimi bez wątpienia dalsze możliwe skutki pandemii, które mogą spowodować utrudnienia w łańcuchu dostaw i zaburzyć terminowość realizacji zamówień istotnych komponentów do produkcji urządzeń pomiarowych (np. półprzewodników). Jednocześnie nie można pominąć faktu, że ceny materiałów do produkcji regularnie wzrastają, a ich transport również drożeje. Uwzględniając dodatkowo przybierającą na sile konkurencję ze strony dostawców urządzeń pomiarowych z Dalekiego Wschodu oraz własny wzrost kosztów pracy można przewidzieć dalszy spadek marż ze względu na nasilającą się konkurencję cenową na rynku.

Podsumowanie
W chwili obecnej wycena Apator S.A. plasuje spółkę w połowie stawki indeksu sWIG80 – zarówno pod względem kapitalizacji rynkowej, jak również kluczowych wskaźników (C/Z i C/WK). Niemniej uwagę zwraca stosunkowo wysoka stopa dywidendy, wsparta dodatkowo chęcią dalszej redystrybucji zysków wobec akcjonariuszy spółki w kolejnych latach.

Przyjęty przez Grupę Apator model biznesowy oparty o trzy segmenty oraz coraz szerszy portfel produktów są bez wątpienia czynnikami sprzyjającymi i pozwalającymi zminimalizować potencjalne ryzyka makroekonomiczne. Niemniej należy jednak pamiętać, że mocno zmieniający się rynek jest nie tylko szansą na dalszy rozwój Grupy, lecz także stawia przed nią konkretne wymagania.

Dopiero kolejne wyniki finansowe Grupy Apator, jak również właściwa realizacja nowej zaktualizowanej strategii, przyniosą odpowiedź na pytanie czy Grupa odpowiednio sprostała dynamicznym zmianom uwarunkowań rynkowych oraz przede wszystkim czy udało jej się wygenerować trwałą wartość dodaną dla całej Grupy.
----
Zamieszczane treści mają charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny i są zawsze wyrazem osobistych poglądów ich autora. Nie stanowią one ani w części ani w całości "rekomendacji" w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne dokonywane na podstawie publikowanych treści.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.