GGAL­*10­/GGAL­*0.3239­+YPFD­/YPF­*0.3155­+PAMP­*25­/PAM­*0.1623­+BMA­*10­/BMA­*0.1995 BCBA:GGAL­*10­/NASDAQ:GGAL­*0.3239­+BCBA:YPFD­/NYSE:YPF­*0.3155­+BCBA:PAMP­*25­/NYSE:PAM­*0.1623­+BCBA:BMA­*10­/NYSE:BMA­*0.1995

BCBA:GGAL­*10­/NASDAQ:GGAL­*0.3239­+BCBA:YPFD­/NYSE:YPF­*0.3155­+BCBA:PAMP­*25­/NYSE:PAM­*0.1623­+BCBA:BMA­*10­/NYSE:BMA­*0.1995 BYMA
BCBA:GGAL­*10­/NASDAQ:GGAL­*0.3239­+BCBA:YPFD­/NYSE:YPF­*0.3155­+BCBA:PAMP­*25­/NYSE:PAM­*0.1623­+BCBA:BMA­*10­/NYSE:BMA­*0.1995
GGAL­*10­/GGAL­*0.3239­+YPFD­/YPF­*0.3155­+PAMP­*25­/PAM­*0.1623­+BMA­*10­/BMA­*0.1995 BYMA
 
Brak transakcji
Poprz.
Otwarcie
Wolumen
 — 
Zakres dzienny
Poprz.
Otwarcie
Wolumen
 — 
Zakres dzienny