Indeks TA-35

TA35 TASE
TA35
Indeks TA-35 TASE
 
Poprz.
Otwarcie
Wolumen
 — 
Zakres dzienny
Poprz.
Otwarcie
Wolumen
 — 
Zakres dzienny

TA35 Wykres indeksu