GETINOBLE

GNB GPW
GNB
GETINOBLE GPW
 
Brak transakcji
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk

Podstawy GNB

Sprawozdania finansowe GETINOBLE, w tym przychody, koszty, zysk i strata

Łączny przychód GNB za ostatni kwartał wynosi 521.51M PLN i jest o 36.39% wyższy w porównaniu z poprzednim kwartałem. Dochód netto Q1 22 to 18.55M PLN.

2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Przychody ogółem
Dochód netto
Waluta: PLN
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
TTM
Przychody ogółem
Koszt sprzedanych towarów
Zysk brutto
Koszty operacyjne (z wyłączeniem kosztów własnych sprzedaży)
Dochód Operacyjny
Przychody pozaoperacyjne, Razem
Dochód przed opodatkowaniem
Kapitał w zarobkach
Podatki
Udziały niekontrolujące/mniejszościowe
Pozostałe przychody/koszty po opodatkowaniu
Zysk netto przed działalnością zaniechaną
Działalność zaniechana
Dochód netto
Korekta rozwodnienia
Dywidendy preferencyjne
Rozwodniony zysk netto dostępny dla posiadaczy akcji zwykłych
Podstawowy zysk na akcję (podstawowy EPS)
Rozwodniony zysk na akcję (rozwodniony EPS)
Średnia liczba akcji pozostających w obrocie
Rozwodnione akcje pozostające w obrocie
EBITDA
EBIT
Koszty operacyjne ogółem