Kupon

Co to jest Kupon?

W obligacjach kupon odnosi się do okresowej wypłaty odsetek dokonywanej na rzecz obligatariuszy przez emitenta obligacji. Reprezentuje stałą lub zmienną stopę procentową, którą emitent zobowiązuje sie zapłacić obligatariuszom przez cały okres ważności obligacji.

Kiedy emitowana jest obligacja, zazwyczaj ma ona określoną stopę kuponową, która jest wyrażona jako procent wartości nominalnej obligacji.

Płatności kuponowe są zwykle dokonywane co pół roku lub co rok, chociaż możliwe są inne częstotliwości płatności, w zależności od warunków obligacji. Obligatariusz otrzymuje te okresowe płatności odsetkowe aż do terminu zapadalności obligacji, w którym spłacana jest kwota główna (wartość nominalna).

Dlaczego Kupon jest istotny?

Stopa kuponowa jest ważnym czynnikiem przy określaniu rentowności lub zwrotu, którego posiadacze obligacji mogą oczekiwać, aby zarobić na posiadaniu obligacji. Zazwyczaj ustala się go na podstawie kilku czynników, w tym dominujących rynkowych stóp procentowych, zdolności kredytowej emitenta oraz szczegółowych warunków obligacji.

Gdy rynkowe stopy procentowe rosną lub spadają, stopa kuponowa nowo wyemitowanych obligacji może zostać dostosowana do obowiązujących stóp procentowych. Obligacje o stałym oprocentowaniu kuponu nadal płacą jednak tę samą stałą stopę procentową przez cały okres ich istnienia, niezależnie od zmian rynkowych stóp procentowych. W rezultacie rentowność obligacji o stałym oprocentowaniu może odbiegać od rentowności dominujących na rynku, co wpływa na ich atrakcyjność dla inwestorów.

Warto zauważyć, że termin kupon wywodzi się z historycznej praktyki odłączanych kuponów, które obligatariusze fizycznie przycinali i przedstawiali do zapłaty. We współczesnym obrocie obligacjami płatności kuponowe są zwykle dokonywane elektronicznie, a termin kupon odnosi się do samej wypłaty odsetek.

Płatności kuponowe są istotnym elementem zwrotu z inwestycji dla posiadaczy obligacji i służą emitentowi jako środek rekompensaty dla posiadaczy obligacji za pożyczanie pieniędzy.