Wolumen w górę/dół (Up/Down Volume)

Definicja

Wskaźnik Up/Down Volume odzwierciedla kierunek, w którym poruszały się transakcje w ramach każdego konkretnego słupka. W tym celu dzieli wartości wolumenu na bieżącym słupku na dwie: Wolumen w górę (objętość obliczona, gdy cena wzrosła) i Wolumen w dół (objętość obliczona, gdy cena spadła). Jeśli wolumen w górę jest większy niż wolumen w dół, główny wolumen obrotu w ramach aktualnej świecy miał miejsce po cenie zakupu.

Otrzymane wartości są wykreślane jako histogram: wartości głośności w górę są wykreślane powyżej zera, wartości głośności w dół poniżej zera. Różnica między tymi dwiema wartościami jest wskazywana przez Delta, wyświetlaną jako wycięcie w kolorze dominującej objętości.

Obliczenie

Aby obliczyć wartości wolumenu w górę i w dół, wskaźnik skanuje wolumen ze świec o mniejszym przedziale czasowym, które są zawarte w bieżącej świecy i analizuje, w jakim kierunku poruszała się cena, gdy te świece się uformowały.

Aby to zrobić, najpierw określa ramy czasowe, z których będą pobierane wartości wolumenu. Wyższy przedział czasowy zapewni więcej danych historycznych, ale obliczenia będą mniej dokładne.

Do obliczenia wolumenu w górę/w dół można użyć różnych niższych ram czasowych. Domyślnie ramy czasowe do obliczeń wybierane są automatycznie, na podstawie ram czasowych wykresu głównego:

Ramy czasowe wykresu

Ramy czasowe użyte do obliczeń

Sekundy

1S

Minuty lub Godziny

1

Dni

5

Inne

60

Po wybraniu przedziału czasowego, każdy słupek z mniejszego przedziału czasowego jest analizowany pod kątem kierunku, w którym poruszała się cena.

Jeśli cena otwarcia nie jest równa cenie zamknięcia:

  • Jeśli cena zamknięcia bieżącego słupka jest wyższa niż cena otwarcia, uważa się, że cena poruszała się w górę.
  • Jeśli cena zamknięcia bieżącego słupka jest niższa niż cena otwarcia, uznaje się, że cena spadła.

Jeśli cena zamknięcia bieżącego słupka jest równa cenie otwarcia:

  • Jeśli cena zamknięcia bieżącego słupka jest większa lub równa cenie zamknięcia poprzedniego słupka, uważa się, że cena poruszała się w górę.
  • Jeżeli cena zamknięcia bieżącego słupka jest niższa niż cena zamknięcia poprzedniego słupka, uważa się, że cena poruszała się w dół.

Następnie sumuje się wartości wolumenu na wszystkich słupkach, na których cena poruszała się w tym samym kierunku. W ten sposób wolumen w górę pokazuje, jaki był wolumen handlu, gdy cena poruszała się w górę, a wolumen w dół wskazuje wolumen transakcji podczas ruchu w dół.

Wejścia

Użyj niestandardowych ram czasowych

Określa, czy niższy przedział czasu używany do obliczeń jest wybierany automatycznie (domyślnie), czy ręcznie. Jeśli ta opcja jest zaznaczona, ramy czasowe zostaną wybrane na podstawie danych wejściowych Ramy czasowe.

Ramy czasowe

Umożliwia określenie przedziału czasowego, który będzie sprawdzał wskaźnik w celu wyszukania słupków do wykorzystania podczas obliczania sumy wolumenów. Wyższe ramy czasowe dostarczają więcej danych historycznych, ale obliczenia stają się mniej precyzyjne. To pole jest używane tylko wtedy, gdy włączona jest opcja Użyj niestandardowych ram czasowych.