Łączna liczba wyemitowanych akcji zwykłych

Co oznacza Łączna liczba wyemitowanych akcji zwykłych?

Łączna liczba wyemitowanych akcji zwykłych oznacza liczbę akcji zwykłych/zwyczajnych wyemitowanych i posiadanych przez akcjonariuszy na koniec okresu. W związku z tym nie obejmuje akcji własnych. Obejmuje liczbę akcji różnych klas, które są uważane za akcje zwykłe i są dostępne na rynku, w tym akcje posiadane przez inwestorów instytucjonalnych, akcje zastrzeżone posiadane przez osoby mające dostęp do informacji wewnętrznych i kierownictwo spółki oraz akcje posiadane przez pracowników zgodnie z ESOP. Całkowita liczba wyemitowanych akcji zwykłych spółki nie jest statyczna i może z czasem ulec zmianie.

Cechy metodologiczne

- Zwykle liczba wyemitowanych akcji zwykłych jest publikowana przez firmę w regularnych raportach finansowych. Ponadto spółki notowane na giełdzie są zobowiązane do zgłaszania liczby wyemitowanych i pozostających w obrocie akcji i ogólnie zamieszczania ich w sekcjach relacji s.

- Całkowite pozostające w obrocie akcje zwykłe są korygowane przez podziały, dlatego historia podstaw na akcję jest obliczana z uwzględnieniem tego faktu.

- Udziały ADR są obliczane na podstawie raportowanego wskaźnika ADR.

- W przypadku spółek z wieloma emisjami wartość ekonomiczna każdej klasy akcji jest znormalizowana w stosunku do emisji pierwotnej.