Zysk przed odsetkami i opodatkowaniem (EBIT)

Czym jest EBIT?

EBIT (Earnings Before Interest and Taxes - Zysk Przed Odsetkami i Opodatkowaniem) jest miarą rentowności firmy, która reprezentuje dochód przed odliczeniem podatku dochodowego i kosztów odsetek. EBIT jest ważnym miernikiem efektywności operacyjnej, ponieważ pozwala analizować wyniki firmy z jej podstawowej działalności bez kosztów struktury kapitału i wydatków podatkowych mających wpływ na zysk. EBIT jest również znany jako Dochód operacyjny, ponieważ oba wskaźniki wykluczają z obliczeń koszty odsetek i podatków. Jednak nie zawsze dochód operacyjny jest równy EBIT. Główna różnica między EBIT a dochodem operacyjnym polega na tym, że EBIT obejmuje dochody nieoperacyjne, koszty nieoperacyjne i inne dochody. Jeśli firma jest sklasyfikowana jako Ubezpieczyciel lub Bank, EBIT nie będzie dostępny ze względu na metodologię obliczeń. Firmy te nie będą miały Kosztów sprzedanych towarów, sprzedaży oraz ogólnych kosztów administracyjnych, które są wykorzystywane w obliczeniach.

Jak obliczany jest EBIT?

EBIT jest obliczany przez odjęcie Kosztu sprzedanych towarów, Sprzedaży, wdatków ogólnych i administracyjnych oraz Innych kosztów operacyjnych od Całkowitego dochodu.

Co oznacza EBIT?

Cechą wyróżniającą EBIT jest to, że pomaga określić zdolność firmy do generowania wystarczających dochodów, aby spłacić dług, finansować bieżącą działalność i być rentownym. EBIT jest przydatny dla inwestorów, którzy porównują firmy z różnych krajów o różnych przepisach podatkowych. EBIT jest również pomocny w analizie firm z kapitałochłonnych branż, które zwykle mają duże zadłużenie, aby utrzymać swoje aktywa, a ich zadłużenie może znacznie się od siebie różnić. EBIT pozwala na analizę wyników operacyjnych i potencjału zyskowności firm, jednocześnie usuwając z analizy wpływ zadłużenia.