W jaki sposób oblicza się wartości Raportu Testera Strategii i co one oznaczają?

Karta Podsumowanie Wyników

Ta karta przedstawia wszystkie dostępne wskaźniki wydajności strategii, w tym Zysk Netto, Zysk Brutto, Max Spadek Kapitału i inne. Wygląda to tak:

Wskaźniki wydajności obliczane dla wszystkich transakcji są wyświetlane w kolumnie "Wszystkie". Wartości obliczane tylko dla transakcji długich lub krótkich są wyświetlane odpowiednio w kolumnach "Długi" i "Krótki". Sprawdźmy teraz, co znaczą poszczególne wskaźniki.

Zysk Netto
Całkowity zysk lub strata (w wybranej walucie) osiągnięty przez strategię handlową w okresie testowym. Wartość ta jest sumą wszystkich wartości z kolumny Zysk (w zakładce Lista Transakcji), z uwzględnieniem znaku. 

Zysk Brutto
Całkowity zysk uzyskany przez wszystkie zyskowne transakcje wygenerowane przez strategię.

Strata Brutto
Łączna strata wszystkich tracących transakcji wygenerowanych przez daną strategię. Analizowanie i zmniejszanie strat transakcyjnych jest niezwykle ważną częścią tworzenia strategii transakcyjnej. Właśnie z tego powodu ten wskaźnik strategii jest najważniejszy. Należy zauważyć, że zysk netto wzrasta nie tylko wtedy, gdy zysk brutto się poprawia, ale również gdy zmniejsza się strata brutto.

Maksymalny Spadek Kapitału (Drawdown)
Wyświetla największą stratę, tj. największą możliwą stratę, jaką strategia poniosła podczas jej działania w porównaniu z jej najwyższymi zyskami. Aby obliczyć Max Drawdown, który jest wyświetlany w zakładce Przegląd w Testerze Strategii:

1. Oblicz Equity po każdej transakcji, którą zamyka strategia, na słupku, na którym została zamknięta.

2. Dla każdej oddzielnej transakcji oblicz Max Equity w momencie zamknięcia transakcji. Aby to zrobić, bierzemy kapitał początkowy strategii i wszystkie wartości kapitału własnego z transakcji, które były już zamknięte w tym momencie i znajdujemy największą liczbę spośród tych wartości.

3. Dla każdej transakcji oblicz własny drawdown. Odbywa się to poprzez odjęcie maksymalnego kapitału transakcji (znajdującego się w kroku 2) i odjęcie jego obecnego kapitału (krok 1).

4. Sprawdź indywidualne drawdown'y wszystkich transakcji (krok 3) i znajdź największy spośród nich.

Max Drawdown is the hardest the strategy falls, equity-wise, from its peaks. You can simplify its formula as "Highest Equity of all time - Lowest Equity after the highest peak". You can roughly see this value on an equity curve graph by looking from the highest peaks to the lowest lows moving forward. Let's look at how Max Drawdown is calculated:

Kapitał początkowy (tj. środki dostępne dla strategii). W naszym przypadku jest to 100000.

W naszej pierwszej transakcji strategia wchodzi na pozycję długą i kupuje 369 kontraktów za 40,65 = kupuje akcje o wartości 14 999,85 USD.

W naszej drugiej transakcji strategia otrzymuje sygnał do odwrócenia swojej pozycji. Aby to zrobić, musielibyśmy sprzedać nasze 369 długich kontraktów (aby uzyskać wielkość pozycji 0), a następnie sprzedać trochę więcej, aby mieć pozycję krótką. Sprzedajemy 369 kontraktów po cenie 20,15 = uzyskując 7 435,35 USD. Nasz kapitał po tej transakcji wynosi 100000 - 14 999,85 + 7 435,35 = 92435,5 USD. Nasz nowy Max Drawdown wynosi 100000 - 92435,5 = 7564,5 (jest to automatycznie Max Drawdown, ponieważ jest to jedyna wartość Drawdown, jaką na razie mamy). Po osiągnięciu 0, shorujemy również akcje 988-369=619 po cenie 20,15, skutecznie zyskując 12472,85 USD ( shortujemy akcje, czyli pożyczamy je i sprzedajemy, spodziewając się, że później je odkupimy po lepszej cenie).

W naszej trzeciej transakcji otrzymujemy sygnał do przerzucenia na pozycję długą. Aby to zrobić, musimy najpierw odkupić 619 akcji, aby zamknąć krótką pozycję. Cena wzrosła, więc kosztuje nas 619 * 35,97 = 22265,43. Aby pokryć naszą pozycję, wydaliśmy 22265,43 i zarobiliśmy tylko 12472,85, więc nasza strata na tej pozycji wynosi 9792,58. Nasz kapitał na tym etapie wynosi 92435,5-9792,58 = 82642,92. To najniższy punkt, w jakim znajdowało się nasze equity, więc nasz nowy Max Drawdown to 100000 - 82642,92 = 17357,08.

Potem wchodzimy w longa na 35,97, a następnie obracamy pozycję około 44,28. Dokładne liczby nie są dla nas ważne, ponieważ ta transakcja jest faktycznie opłacalna, a więc zwiększa nasze Equity. Max Drawdown nadal pozostaje na poziomie 17357.08, ponieważ jest obliczany na podstawie szczytów i dołków kapitału, a przy tej konkretnej transakcji nasz kapitał wcale nie jest niski.

Procentowa i bezwzględna wartość wypłaty to dwie różne metryki. Są śledzone niezależnie. Załóżmy na przykład, że kapitał początkowy wynosi 100 USD. Po serii przegranych transakcji, kapitał własny spada do 50 USD. Drawdown wynosi 50 USD w wartościach bezwzględnych i 50% w ujęciu procentowym. Później, po serii zyskownych transakcji, equity wzrasta do 300 USD, a następnie spada do 200 USD. W tym przypadku drawdown wyniesie 100 USD, a w ujęciu procentowym 33%. Maksymalny drawdown strategii wyniesie 100 USD, a w procentach będzie to 50%.

Zwróć uwagę, że drawdown'y na Liście Transakcji są obliczane w inny sposób. Na Liście Transakcji Spadek wartości jest przeliczany na każdym słupku (tak, że każdy Spadek transakcji reprezentuje maksymalną możliwą stratę podczas transakcji). W Przeglądzie, Max Drawdown jest przeliczane nie dla każdego słupka, ale dla każdej zamkniętej transakcji.

Buy & Hold Przychód
Stopa zwrotu osiągnięta w przypadku, gdy wszystkie środki (kapitał początkowy) zostały wykorzystane do zakupu papieru wartościowego w momencie zawarcia pierwszej transakcji, a pozycja została utrzymana przez okres trwania testu.

Współczynnik Sharpe'a
Laureat Nagrody Nobla William Sharpe wprowadził ten wskaźnik w 1966 roku pod nazwą “wskaźnik zysku do zmienności”. Współczynnik Sharpe'a jest powszechnie stosowany przez zarządzających portfelami inwestycyjnymi i indywidualnych inwestorów, żeby pokazać jak duże ryzyko zostało podjęte w celu osiągnięcia konkretnych zysków. Wzór na współczynnik Sharpe'a to SR = (MR - RFR) / SD, gdzie MR jest średnią stopą zwrotu za dany okres (miesięcznie, gdy okres handlowy wynosi 3 miesiące lub więcej lub dziennie, gdy okres handlowy wynosi 3 dni lub więcej), a RFR jest stopą zwrotu wolną od ryzyka (domyślnie 2% rocznie). SD to odchylenie standardowe stopy zwrotu. Podsumowując, uzyskana wartość może być luźno zdefiniowana jako stopa zwrotu na jednostkę narażoną na ryzyko, przy założeniu, że zmienność jest ryzykiem. Im wyższa wartość Współczynnika Sharpe'a, tym mniejsza zmienność zainwestowanego kapitału - decydujący czynnik dla wielu inwestorów. 

Współczynnik Sortino
Współczynnik Sortino jest odmianą współczynnika Sharpe'a. W przeciwieństwie do współczynnika Sharpe'a, jego obliczenia są dokonywane przy użyciu odchylenia standardowego ryzyka spadku, a nie całego ryzyka (wzrost + spadek). Z tego powodu uważa się, że daje lepszy obraz wyników portfela skorygowanych o ryzyko, ponieważ dodatnia zmienność jest uważana za korzyść.

Czynnik Zysku

Ilość pieniędzy, jaką dana strategia handlowa zarobiła na każdą jednostkę pieniężną, którą straciła (w wybranej walucie). Wartość ta jest obliczana przez podzielenie Zysku Brutto przez Stratę Brutto.

Maksymalne kontrakty Maksymalna liczba posiadanych kontraktów w jednej chwili.

Zysk/Strata z otwartych pozycji
Zysk lub strata z tytułu aktualnie otwartych pozycji. Jeśli żadna pozycja nie jest otwarta, wartość jest niedostępna.

Zapłacona prowizja

Łączna wartość zapłaconych prowizji (w wybranej walucie). Nie obejmuje poślizgów.

Suma Zamkniętych Transakcji
Całkowita liczba zamkniętych transakcji (zarówno zyskownych jak i stratnych) wygenerowanych przez daną strategię. Wskaźnik ten jest ważny z wielu powodów. Po pierwsze, liczba ta powinna być wystarczająco duża, aby wyniki strategii miały jakiekolwiek znaczenie statystyczne. Po drugie, liczba ta może pomóc w potwierdzeniu, że Twoja strategia zawiera transakcje z oczekiwaną przez Ciebie częstotliwością.

Wszystkie Otwarte Transakcje
Liczba aktualnie otwartych pozycji.

Liczba Transakcji Zyskownych
Całkowita liczba zyskownych transakcji wygenerowanych przez daną strategię

Liczba Transakcji Stratnych
Całkowita liczba stratnych transakcji wygenerowanych przez daną strategię.

Procent Zyskownych
Procent zyskownych transakcji generowanych przez daną strategię. Oblicza się go, dzieląc liczbę transakcji zyskownych przez sumę zamkniętych transakcji wygenerowanych przez strategię. Procent Zyskownych transakcji nie jest sam w sobie bardzo wiarygodną miarą. Strategia może mieć wiele małych zyskownych transakcji, co sprawia, że procent zyskownych transakcji jest wysoki przy małej średniej wygranej, lub kilka dużych zyskownych transakcji, które mają niski procent zyskownych transakcji i dużą średnią wygraną. Niektóre udane strategie mają procent zyskownych transakcji poniżej 50%, ale nadal są opłacalne dzięki właściwej kontroli strat.

Średnia transakcja
Suma pieniędzy zdobytych lub straconych przez średnią transakcję wygenerowaną przez daną strategię. Oblicza się ją dzieląc Zysk Netto przez Sumę Zamkniętych Transakcji. Jest to ważna wartość, ponieważ musi być wystarczająco duża, aby pokryć koszty prowizji, poślizgu i nadal przynosić zysk.

Średnia zyskowna transakcja
Zysk Brutto podzielony przez Liczbę Transakcji Zyskownych wygenerowanych przez strategię.

Średnia stratna transakcja
Strata Brutto podzielona przez Liczbę Transakcji Stratnych wygenerowanych przez strategię.

Średni Współczynnik Zysków/Strat
Mówi ile jednostek waluty zarabiasz na każdą jednostkę waluty, którą tracisz (w wybranej walucie). Oblicza się poprzez podzielenie Średniej zyskownej transakcji przez Średnią stratną transakcję. Ta wartość nie jest specjalnie znacząca, ponieważ nie bierze pod uwagę stosunku liczby zyskownych do liczby stratnych transakcji, a strategie mogą mieć różne podejścia do rentowności. Strategia może zawierać transakcje przy każdej możliwej okazji, aby uchwycić wiele małych zysków, a jednocześnie mieć średnią stratną transakcję większą niż średnia zwycięska. Im wyższa jest ta wartość, tym lepiej, ale powinna być brana pod uwagę razem z Procentem zyskownych transakcji i Zyskiem Netto.

Największa Zyskowna Transakcja
Najbardziej dochodowa transakcja w okresie badania.

Największa Stratna Transakcja
Najbardziej stratna transakcja w okresie badania.

Średnia # Słupków na Transakcję
Średnia liczba słupków, które upłynęły podczas transakcji dla wszystkich zamkniętych transakcji.

Średnia # Słupków na Zyskowną Transakcję Średnia liczba słupków, które upłynęły podczas transakcji dla wszystkich zyskownych transakcji.

Średnia # Słupków na Stratną Transakcję
Średnia liczba słupków, które upłynęły podczas transakcji dla wszystkich stratnych transakcji.

Margin Calls
Całkowita liczba margin call'i wygenerowanych przez strategię.

Karta Przegląd

Ta karta zawiera kluczowe wskaźniki wydajności dla danej strategii.

U góry karty znajdują się wskaźniki o tej samej nazwie co w zakładce Podsumowanie Wyników. W środkowej części zakładki znajdują się poniższe wykresy:

Max Spadek Kapitału (Drawdown)
Wykres ten przedstawia drawdown na transakcję dla wszystkich zamkniętych transakcji.

Kapitał
Ten wykres ilustruje zmianę kapitału (w wybranej walucie) w stosunku do liczby wszystkich zamkniętych transakcji. Krzywa kapitału przedstawia wyniki poszczególnych transakcji. Ten uniwersalny wykres kapitału najlepiej sprawdza się do ogólnej analizy wyników handlowych.

B&H 
Wykres przedstawia zwrot osiągnięty w przypadku, gdy wszystkie środki (kapitał początkowy) zostały wykorzystane do zakupu papieru wartościowego w momencie zawarcia pierwszej transakcji, a pozycja była utrzymywana przez cały okres badania. Możesz ukryć lub pokazać elementy wykresu klikając na odpowiadający im przycisk w dolnej części zakładki.

Karta Zestawienie Transakcji

Ta zakładka wyświetla szczegółowe informacje na temat każdej transakcji.

Transakcja to para zleceń: zlecenie otwarcia i zlecenie zamknięcia. Transakcje są ułożone chronologicznie według czasu realizacji zleceń otwarcia. Najwcześniejsza transakcja znajduje się na samej górze listy.

Transakcja #
Zawiera numer porządkowy transakcji.

Typ
Kierunek transakcji (długa lub krótka).

Sygnał
Identyfikator zlecenia wykorzystywanego do otwarcia lub zamknięcia transakcji. Jest to wartość przypisana do identyfikatora argumentu w jednej z następujących funkcji: strategy.entry, strategy.order, strategy.exit, strategy.close and strategy.close_all.

Data/Czas
Czas transakcji zgodnie ze strefą czasową wykresu.

Cena
Cena realizacji zlecenia.

Kontrakty
Liczba kupionych lub sprzedanych jednostek. 

Zysk
Zysk lub strata na transakcji w wartościach całkowitych i procentowych. 

Zysk Skumulowany 
Skumulowane zyski lub straty strategii po zamknięciu transakcji. Wartość procentowa przedstawia względny zysk/stratę ostatniej transakcji w porównaniu z kapitałem własnym (kapitał początkowy + skumulowany zysk) przed tą transakcją.

Run-up 
Maksymalny możliwy zysk z transakcji zgodnie ze strategią, jak również maksymalny zysk procentowy. 

Obsunięcie Kapitału 
Maksymalna możliwa strata transakcji zgodnie ze strategią, jak również maksymalna strata procentowa. 

Przyjrzyjmy się, jak obliczane są wartości w kolumnach Zysk, Zysk Skumulowany, RunUp, i Obsunięcie Kapitału: 

W tym przykładzie kupiliśmy 1 akcję AAPL 15 czerwca na otwarciu i sprzedaliśmy ją 22 czerwca na otwarciu. Kapitał początkowy wynosił 1000 dolarów.

Zysk
Kupiliśmy jedną akcję za 333.25$ i sprzedaliśmy za 351.34$, to znaczy, że zysk wyniósł (351.34-333.25) = 18.09$. Natomiast procentowo to będzie (18.09/(333.25*1))*100% = 5.43%. 

Zysk Skumulowany
Zysk skumulowany jest obliczany poprzez zsumowanie wszystkich poprzednich wartości zysku skumulowanego z bieżącą wartością zysku. W tym przypadku mamy tylko jedną transakcję, więc Zysk Skumulowany będzie równy 18.09$, czyli Zyskowi. Wartość procentowa Zysku skumulowanego uwzględnia kapitał początkowy i jest obliczana według wzoru: Zysk skumulowany % = Zysk/(Kapitał początkowy + Zysk skumulowany poprzedniej transakcji)*100% = 18.09/(1000+0)*100% = 1.81%. 

Run-Up
Maksymalna cena, która została osiągnięta w czasie trwania transakcji to 356.56$ i wystąpiła 19 czerwca. W związku z tym maksymalny możliwy zysk z transakcji to 356.56$ - 333.25$ = 23.31$, a procentowo: (23.31/(333.25*1))*100% = 6.99%. 

Drawdown
Minimalna cena, która została osiągnięta w czasie trwania transakcji to 332.58$ i wystąpiła 15 czerwca. W związku z tym maksymalna możliwa strata z transakcji to 333.25$ - 332.58$ = 0.67$, for a w procentach: (0.67/(333.25*1))*100% = 0.20%.