Fib Time Zone

Aplikacja

Fib Time Zone to narzędzie do analizy technicznej składające się z serii pionowych linii rozciągających się wzdłuż (poziomej) osi czasu. 

Strefy czasowe Fibonacciego wskazują jedynie potencjalne ważne obszary związane z czasem. Nie zwracamy uwagi na cenę. 

Przedział bazowy jest ustalany poprzez wykreślenie linii trendu między szczytami i dołkami cen. Następnie narzędzie Strefa czasowa wykreśla serię pionowych linii w rosnących odstępach czasu.

Parametry strefy czasowej Fibonacciego są definiowane przez Ciąg Fibonacciego. Zaczynając od 0 i 1, każda liczba jest sumą dwóch poprzednich liczb (1+2=3, 2+3=5, 5+8=13 8+13=21 itd…).

Główną funkcją narzędzia Strefa czasowa Fibonacciego jest prognozowanie lub przewidywanie potencjalnych zmian na podstawie czasu, który upłynął. 

Pierwsze kilka liczb Fibonacciego tworzy stosunkowo wąskie strefy czasowe Fibonacciego na początku wykresu. Z tego powodu może być konieczne zignorowanie kilku pierwszych stref. Po kilku pierwszych strefach strefy szybko się rozszerzają i pozwalają na trochę oddechu w miarę rozwoju sekwencji. Podstawową teorią Stref Czasowych Fibonacciego jest to, że potencjalne punkty zwrotne można znaleźć, patrząc w przyszłość na punkt początkowy nowych stref.

Styl

W oknie dialogowym właściwości stylu można zmienić wygląd i konfigurację strefy czasowej FIB i zapisać te niestandardowe zmiany jako szablon, jeśli to konieczne:

Początkowa linia

Pola wyboru przełączają widoczność rysowanych linii. Za pomocą przełączników obok możesz także ustawić kolor, grubość i styl dla każdej linii.

Możliwe jest również wprowadzenie niestandardowej wartości położenia linii oraz ustawienie koloru i krycia dla każdej linii.

Użyj jednego koloru

Użyj tego menu rozwijanego, aby wybrać jeden kolor dla wszystkich linii i tła między nimi.

Pokaż etykiety

Przełącza widoczność etykiet z liniami' wartości.

Tło

Przełącza widoczność i krycie wypełnienia tła między poziomami Fib Time Zone.  

 

Współrzędne

W oknie dialogowym Właściwości współrzędnych można precyzyjnie ustawić położenie strefy czasowej FIB, ustawiając jej początkowe punkty' pozycję na skali ceny (ustawiając cenę) i skalę czasu (ustawiając numer słupka) i zapisz te niestandardowe zmiany jako szablon, jeśli to konieczne:  


Cena 1

Pozwala na precyzyjne umieszczenie pierwszego punktu strefy czasowej FIB (Cena 1) za pomocą numeru słupka i ceny.

Cena 2

Pozwala na precyzyjne umieszczenie drugiego punktu strefy czasowej FIB (Cena 2) za pomocą numeru słupka i ceny.

Widoczność

W oknie dialogowym właściwości widoczności możesz przełączać wyświetlanie zniesienia Fib na wykresach z różnych przedziałów czasowych.
Pozwala skonfigurować rysunek do wyświetlania na wykresie w określonych przedziałach czasowych w ciągu dnia i intraday. Dla dowolnego przedziału czasowego możesz wybrać wyświetlanie lub ukrywanie i zapisywanie tych niestandardowych zmian jako szablonu, jeśli to konieczne: