Wskaźnik kanału towaru (CCI)

Definicja

Wskaźnik kanału towaru (CCI) to oscylator momentum stosowany w analizie technicznej w celu identyfikacji poziomów wykupienia i wyprzedania poprzez mierzenie odchylenia ceny danego instrumentu od jej wartości średniej ujętej statystycznie. CCI to bardzo znany i powszechnie stosowany wskaźnik, który swą popularność zawdzięcza w dużej mierze swej wszechstronności. Oprócz wyznaczania poziomów wykupienia/wyprzedania rynku, CCI stosowany jest także do wyznaczania punktu odwrócenia ceny oraz dywergencji. W założeniu wskaźnik ten miał służyć do identyfikacji trendów na rynkach towarowych, jednak obecnie stosuje się ten wskaźnik także w analizie rozmaitych rynków instrumentów finansowych.

Historia

Wskaźnik kanału towaru (CCI) został stworzony przez Donalda Lamberta i wprowadzony w 1980 roku. Po raz pierwszy pojawił się on w ówczesnym wydaniu Commodities Magazine.

Obliczenia

Obliczanie Wskaźnika kanału towaru odbywa się w kilku etapach. Poniższy przykład dotyczy typowego 20-okresowego CCI:

CCI = (Typowa Cena (TP) -  20-okresowa SMA z TP) / (.015 x Średnie odchylenie)
Typowa Cena (TP) = (Maksimum + Minimum + Zamknięcie)/3
Stała = .015

Stała jest ustawiona na .015 w celu skalowania. Uwzględniając stałą, większość wartości CCI mieści się w zakresie od 100 do -100. Istnieją trzy kroki do obliczenia średniego odchylenia.

  1. Od każdej typowej ceny (TP) danego okresu odejmij najnowszą 20-okresową Prostą średnią kroczącą.
  2. Dodaj te liczby używając wyłącznie wartości bezwzględnych.
  3. Podziel wartość wygenerowaną w kroku 3 przez całkowitą liczbę okresów (w tym przypadku 20).

Podstawy

Wskaźnik kanału towaru uwzględnia zmianę ceny papieru wartościowego i porównuje ją z jego średnią zmianą ceny. Obliczenie CCI daje dodatnie i ujemne wartości, które wahają się powyżej i poniżej linii zero. Zazwyczaj wartość 100 oznacza wykupienie, a wartość -100 oznacza wyprzedanie. Należy jednak zwrócić uwagę na kilka rzeczy.

  1. Faktyczne progi wykupienia i wyprzedania mogą się różnić w zależności od instrumentu finansowego. Na przykład bardziej zmienny instrument może mieć progi na poziomie 200 i -200.
  2. Warunki wykupienia / wyprzedania są często postrzegane jako prekursor odwrócenia kierunku ruchu ceny. Jednak w przypadku korzystania z CCI warunki wykupienia i wyprzedania często mogą być oznaką siły, co oznacza, że obecny trend może się umacniać i utrzymywać.

Na co zwracać uwagę

Wykupienie/Wyprzedanie

Ponieważ podstawową funkcją Wskaźnika kanału towaru jest określenie, kiedy papier wartościowy jest wykupiony lub wyprzedany, ma sens przewidywanie przyszłych ruchów cenowych podczas przekraczania tych poziomów, aby jak najlepiej wykorzystać CCI.

  • Warunki wykupienia i wyprzedania można wykorzystać w bardziej tradycyjnym sensie do określenia przyszłych odwróceń kierunku ruchu cen. Należy pamiętać, że prawdziwe wartości progów wykupienia/wyprzedania często się różnią w zależności od instrumentu.

Gdy CCI wybije się ponad próg wykupienia, wkrótce potem może nastąpić spadek ceny.

Podobnie, gdy CCI spadnie poniżej progu wyprzedania, może to oznaczać, że cena zacznie rosnąć.

  • Korzystając z CCI trzeba mieć na uwadze, że warunki wykupienia i wyprzedania mogą być również postrzegane jako oznaka siły i wzmocnienia obecnego trendu.

Podczas trendu wzrostowego wybicie CCI powyżej progu wykupienia może wskazywać na silne zaufanie do ruchu i cena będzie nadal rosnąć.

Podczas trendu spadkowego spadek CCI poniżej progu wyprzedania może wskazywać na silne zaufanie do ruchu i cena będzie nadal spadać.

Dywergencja

Momentum często poprzedza zmiany w cenie. Dlatego też, jak w przypadku większości oscylatorów opartych na momentum, nie należy ignorować rozbieżności pomiędzy ceną a odczytem wskaźnika. Tak samo jest w przypadku Wskaźnika kanału towaru. Dywergencje pomiędzy CCI a ruchem ceny może być sygnałem, że może nastąpić zmiana trendu.

Bycza dywergencja CCI występuje wtedy, gdy cena tworzy na wykresie niższy dołek, a CCI tworzy wyższy dołek.

Niedźwiedzia dywergencja CCI występuje wtedy, gdy cena tworzy na wykresie wyższy szczyt, a CCI tworzy niższy szczyt.

Podsumowanie

Fakt, że wskaźnik CCI jest używany od ponad 30 lat, świadczy o wartości, jaką przypisuje się mu w społeczności analityków technicznych. Momentum jest bardzo ważne przy analizie rynku i próbie określenia przyszłych ruchów. Niezależnie od tego, czy używasz CCI do potwierdzania trendów, czy do szukania sygnałów odwrócenia, jego wartość nie powinna pozostać niezauważona. Podobnie jak większość wskaźników, CCI najlepiej jest stosować nie jako samodzielny wskaźnik, ale w połączeniu z innymi.

Argumenty


Długość

Okres czasu, który ma być używany podczas obliczania prostej średniej kroczącej CCI (Wartością domyślną jest 20).

Źródło

Określa które dane z każdego słupka zostaną użyte do obliczeń. Wartość domyślna to zamknięcie.

Styl

CCI

Przełącza widoczność CCI, a także widoczność linii cenowej pokazującej rzeczywistą bieżącą cenę CCI. Pozwala także wybrać kolor, grubość i typ wizualny linii CCI (wartość domyślna to linia).

Wykupienie

Przełącza widoczność linii wskazującej poziom wykupienia oraz pozwala wybrać kolor i grubość linii, wartość i typ wizualny (wartość domyślna to linia przerywana).

Wyprzedanie

Przełącza widoczność linii wskazującej poziom wyprzedania oraz pozwala wybrać kolor i grubość linii, wartość i typ wizualny (wartość domyślna to linia przerywana).

Tło

Przełącza widoczność koloru tła pomiędzy poziomami wykupienia i wyprzedania CCI. Może również zmienić sam kolor i przezroczystość tła.

Precyzja

Określa liczbę miejsc po przecinku wartości wskaźnika przed zaokrągleniem. Im większa jest ta liczba, tym więcej miejsc po przecinku znajdzie się na wartości wskaźnika.