ReutersReuters

MFO SPÓŁKA AKCYJNA - formularz raportu półrocznego

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR
półrocze / 2023półrocze /2022półrocze / 2023półrocze /2022
I. WYBRANE DANE SPRAWOZDANIA Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ORAZ SPRAWOZDANIA Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH01.01.2023-30.06.202301.01.2022-30.06.202201.01.2023-30.06.202301.01.2022-30.06.2022
II. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów295 797590 46664 123127 182
III. Zysk (strata) na działalności operacyjnej1 74457 13337812 306
IV. Zysk (strata) brutto-5 63456 052-1 22112 073
V. Zysk (strata) netto-6 87945 306-1 4919 759
VI. Całkowite dochody ogółem-6 87945 306-1 4919 759
VII. Średnioważona liczba akcji (szt.)6 607 4906 607 4906 607 4906 607 490
VIII. Zysk (strata) na jedną akcję (PLN/szt. lub EUR/szt.)-4,1718,95-0,94,08
IX. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN/szt. lub EUR/szt.)-4,1718,95-0,94,08
X. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej17 79053 7063 85611 568
XI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-1 554-7 003-337-1 508
XII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej7 4932 2521 624485
XIII. WYBRANE DANE SPRAWOZDANIA Z SYTUACJI FINANSOWEJStan na 30.06.2023Stan na 31.12.2022Stan na 30.06.2023Stan na 31.12.2022
XIV. Aktywa506 251456 514113 75797 340
XV. Kapitał własny307 489314 36869 09467 031
XVI. Zobowiązania długoterminowe69 16544 66415 5429 523
XVII. Zobowiązania krótkoterminowe129 59697 48229 12120 786

Do wyliczenia wybranych danych finansowych w EUR zastosowano następujące zasady:

-poszczególne pozycje aktywów i pasywów - według średniego kursu określonego przez Narodowy Bank Polski na dzień 30 czerwca 2023 roku -4,4503 PLN/EUR oraz na dzień 31 grudnia 2022 roku -4,6899 PLN/EUR

-poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych - według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów określonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego od 1 stycznia 2023 roku do 30 czerwca 2023 roku – 4,6130 PLN/EUR od 1 stycznia 2022 roku do 30 czerwca 2022 roku – 4,6427 PLN/EUR.

Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Additional attachments can be found below:

20230921_084153_1829444413_JSF_MFO_SA_30.06.2023_pl_sig.pdf

20230921_084153_1829444413_MFO_Raport_z_przegladu_SSSF_30.06.2023.pdf

20230921_084153_1829444413_Oswiadczenie_Zarzadu_MFO_SA.pdf

20230921_084153_1829444413_SZ_MFO_SA_30.06.2023_pl_sig.pdf

Zaloguj się lub utwórz zawsze darmowe konto, aby przeczytać te wiadomości