ReutersReuters

IZOBLOK SPÓŁKA AKCYJNA - Rejestracja zmian Statutu IZOBLOK S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 3 / 2023

Data sporządzenia: 2023-09-21

Skrócona nazwa emitenta

IZOBLOK S.A.

Temat

Rejestracja zmian Statutu IZOBLOK S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki IZOBLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu

20 września 2023 roku Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach zarejestrował zmiany w statucie

Spółki. Zmiany te zostały wprowadzone następującymi uchwałami Nadzwyczajnego Walnego

Zgromadzenia Spółki z dnia 10 października 2022 r., (dalej „NWZ”), zgodnie podjętymi

uchwałami następujące paragrafy Statutu Spółki otrzymały nowe brzmienie:

I. Uchwała nr 6 NWZ w sprawie zmiany § 12 ust. 5 Statutu Spółki, zgodnie z wymienioną

uchwałą § 12 ust. 5 Statutu Spółki otrzymał nowe brzmienie:

„5. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji. Kadencja Zarządu wynosi trzy

lata. Kadencję oblicza się w latach kalendarzowych liczonych od dnia powołania. Mandat członka

Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie

finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu.”

II. Uchwała nr 7 NWZ w sprawie zmiany § 14 Statutu Spółki, zgodnie z wymienioną uchwałą w

§ 14 Statutu Spółki po ustępie 3 dodaje się ustępy 4 – 7 w następującym brzmieniu:

„4. Począwszy od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 9 lutego 2022 r. o zmianie ustawy –

Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. z 2022 r., poz. 807 na mocy

przepisu art. 380 (1) § 5 Kodeksu spółek handlowych wyłącza się stosowanie art. 380 (1) § 1

oraz § 2 Kodeksu spółek handlowych.

5. Zarząd jest obowiązany do udzielania Radzie Nadzorczej, na jej żądanie, informacji o:

a) uchwałach Zarządu i ich przedmiocie;

b) sytuacji Spółki, w tym w zakresie jej majątku, a także istotnych okolicznościach z zakresu

prowadzenia spraw Spółki, w szczególności w obszarze operacyjnym, inwestycyjnym i kadrowym;

c) postępach w realizacji wyznaczonych kierunków rozwoju działalności Spółki, przy czym

powinien wskazać na odstępstwa od wcześniej wyznaczonych kierunków, podając zarazem

uzasadnienie odstępstw;

d) transakcjach oraz innych zdarzeniach lub okolicznościach, które istotnie wpływają lub mogą

wpływać na sytuację majątkową Spółki, w tym na jej rentowność lub płynność;

e) zmianach uprzednio udzielonych Radzie Nadzorczej informacji, jeżeli zmiany te istotnie

wpływają lub mogą wpływać na sytuację Spółki.

6. W ramach informacji przekazywanej na podstawie § 14 ust. 5 Statutu Zarząd jest obowiązany do

udzielenia Radzie Nadzorczej również informacji, o których mowa § 14 ust. 5 lit. b – e Statutu

dotyczących spółek zależnych oraz spółek powiązanych w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych

w terminach wskazanych w, odpowiednio, ust. 7 lit. a albo ust. 7 lit. b poniżej.

7. Informacje wskazane w:

a) § 14 ust. 5 lit. a – c Statutu powinny być przekazywane przez Zarząd na posiedzeniach Rady

Nadzorczej, o ile Rada Nadzorcza nie później niż 7 dni przed posiedzeniem Rady Nadzorczej

poinformuje Zarząd o posiedzeniu oraz wskaże zakres informacji jakie Zarząd ma przedstawić na

posiedzeniu;

b) § 14 ust. 5 lit. d – e Statutu powinny być przekazywane przez Zarząd w postaci

elektronicznej lub w postaci dokumentowej, o ile Rada Nadzorcza wezwie Zarząd do udzielania tych

informacji. Wezwanie Rady Nadzorczej powinno określać zakres żądanych informacji oraz termin

udzielenia odpowiedzi, nie krótszy niż 7 dni.”

III. Uchwała nr 8 NWZ w sprawie zmiany § 15 ust. 1 Statutu Spółki, zgodnie z wymienioną

uchwałą § 15 ust. 1 Statutu Spółki otrzymał nowe brzmienie:

„1. Rada Nadzorcza składa się z trzech do pięciu członków powoływanych na okres wspólnej

kadencji trwającej dwa lata. W przypadku uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej w

rozumieniu odrębnych przepisów skład Rady Nadzorczej będzie wynosił od pięciu do sześciu

członków. Kadencję członków Rady Nadzorczej oblicza się w latach kalendarzowych liczonych od

dnia powołania. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego

Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia

funkcji członka Rady Nadzorczej.”

IV. Uchwała nr 9 NWZ w sprawie zmiany § 17 Statutu Spółki, zgodnie z wymienioną uchwałą w

§ 17 Statutu Spółki po ustępie 2 dodaje się ustęp 3 w następującym brzmieniu:

„3. Począwszy od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 9 lutego 2022 r. o zmianie ustawy –

Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. z 2022 r., poz. 807, Rada Nadzorcza

ma prawo podjąć uchwałę w sprawie zbadania na koszt Spółki sprawy dotyczącej działalności

Spółki lub jej majątku przez wybranego doradcę (Doradca Rady Nadzorczej). Doradca Rady

Nadzorczej może zostać wybrany również w celu przygotowania określonych analiz oraz opinii. W

umowie pomiędzy Spółką a Doradcą Rady Nadzorczej Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza.

Podejmując uchwałę, o której mowa w art. 382 (1) § 1 Kodeksu spółek handlowych (w brzmieniu

nadanym ustawą z dnia 9 lutego 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz

niektórych innych ustaw, Dz. U. z 2022 r., poz. 807), Rada Nadzorcza ustala zakres badania, analizy

lub opinii oraz zasady współpracy z Doradcą Rady Nadzorczej, w szczególności wynagrodzenie

Doradcy Rady Nadzorczej.”

Tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający w/w zmiany, stanowi załącznik do niniejszego

raportu.

Załączniki

Plik Opis

Additional attachments can be found below:

20230921_112315_1659032870_IZOBLOK_Statut_tekst_jednolity_po_zmianach_NWZ_10.10.2022.pdf

newsfile.refinitiv.com/getnewsfile/v1/story

Zaloguj się lub utwórz zawsze darmowe konto, aby przeczytać te wiadomości