ReutersReuters

BUMECH SPÓŁKA AKCYJNA - Zawarcie umowy eksportowej na sprzedaż węgla

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 22 / 2023

Data sporządzenia: 2023-09-21

Skrócona nazwa emitenta

BUMECH S.A.

Temat

Zawarcie umowy eksportowej na sprzedaż węgla

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Bumech S.A. dnia 21.09.2023 roku powziął informację o zawarciu przez spółkę zależną, tj.

Przedsiębiorstwo Górnicze „Silesia” Sp. z o.o. (dalej: Sprzedający) z odbiorcą zagranicznym

dalej: Kupujący) umowy ramowej określającej warunki i zasady sprzedaży węgla energetycznego.

Szacowana maksymalna wartość przedmiotowej umowy wynosi 169 mln PLN netto. Dostawy węgla będą

realizowane w 2023 oraz 2024 roku. Na dzień publikacji niniejszego raportu Kupujący i Sprzedający

potwierdzili dostawę pierwszej partii surowca opiewającej na kwotę 96 mln PLN netto.

Warunki umowy nie odbiegają od standardów rynkowych przyjętych dla tego typu transakcji w handlu

międzynarodowym surowcami energetycznymi.

Zaloguj się lub utwórz zawsze darmowe konto, aby przeczytać te wiadomości