ReutersReuters

BOWIM SA - formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR
półrocze / 2023półrocze / 2022półrocze / 2023półrocze / 2022
I. Przychody z działalności operacyjnej1 090 1701 434 363236 326308 950
II. Koszty działalności operacyjnej1 070 4141 275 544232 043274 742
III. Zysk na działalności operacyjnej19 756158 8194 28334 208
IV. Zysk brutto6 695133 9631 45128 855
V. Zysk netto5 000100 8141 08421 715
VI. Zysk netto na akcję zwykłą0,265,160,061,11
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej73 39661 06315 91113 152
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-7 3064 787-1 5841 031
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-65 804-62 919-14 265-13 552
X.30 czerwca 202331 grudnia 202230 czerwca 202331 grudnia 2022
XI. Aktywa razem606 352631 063136 250134 558
XII. Zobowiązania razem287 714296 30864 65063 180
XIII. W tym: zobowiązania krótkoterminowe234 978200 98152 80042 854
XIV. Kapitał własny318 638334 75571 59971 378
XV. Kapitał podstawowy1 9511 951438416
XVI. Liczba akcji w sztukach19 514 64719 514 64719 514 64719 514 647
XVII. Wartość księgowa na akcję16,3317,153,703,66
XVIII. Wybrane dane finansowe z jednostkowego sprawozdania finansowegopółrocze / 2023półrocze / 2022półrocze / 2023półrocze / 2022
XIX. Przychody z działalności operacyjnej1 050 4921 378 257227 724296 865
XX. Koszty działalności operacyjnej1 031 2371 229 320223 550264 786
XXI. Zysk na działalności operacyjnej19 254148 9364 17432 080
XXII. Zysk brutto7 222124 4931 56626 815
XXIII. Zysk netto5 58393 0381 21020 040
XXIV. Zysk netto na akcję zwykłą0,294,770,061,03
XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej66 32158 70014 37712 644
XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-3 4434 612-746993
XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-63 562-60 711-13 779-13 077
XXVIII.30 czerwca 202331 grudnia 202230 czerwca 202331 grudnia 2022
XXIX. Aktywa razem574 981597 352129 201127 370
XXX. Zobowiązania razem266 502274 00359 88458 424
XXXI. W tym: zobowiązania krótkoterminowe225 746192 64750 72641 077
XXXII. Kapitał własny308 478323 34869 31668 946
XXXIII. Kapitał podstawowy1 9511 951438416
XXXIV. Liczba akcji w sztukach19 514 64719 514 64719 514 64719 514 647
XXXV. Wartość księgowa na akcję15,8116,573,553,53

Podstawowe pozycje jednostkowego i skonsolidowanego półrocznego sprawozdania z sytuacji finansowej, sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono na EUR zgodnie ze wskazaną, obowiązującą zasadą przeliczania:

1. Poszczególne pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono według średnich kursów ogłoszonych przez NBP dla EUR na ostatni dzień okresu sprawozdawczego:

- kurs na dzień 30.06.2023 wynosił 1 EUR - 4,4503

- kurs na dzień 31.12.2022 wynosił 1 EUR - 4,6899

2. Poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP dla EUR obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym:

- kurs średni w okresie 01.01.2023 - 30.06.2023 wynosił 1 EUR - 4,6130

- kurs średni w okresie 01.01.2022 - 30.06.2022 wynosił 1 EUR - 4,6427

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Additional attachments can be found below:

20230921_080244_0990324171_20230630_Bowim_S.A_RzP_20092023_JSF.pdf

20230921_080244_0990324171_20230630_Bowim_S.A_RzP_20092023_SSF.pdf

20230921_080244_0990324171_JSF_06_2023.pdf

20230921_080244_0990324171_Oswiadczenie_Zarzadu_w_sprawie_rzetelnosci_sporzadzenia_sprawozdania_finansowego.pdf

20230921_080244_0990324171_SSF_06_2023.pdf

20230921_080244_0990324171_Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_GK_BOWIM_w_I_polroczu_2023.pdf

Zaloguj się lub utwórz zawsze darmowe konto, aby przeczytać te wiadomości