ReutersReuters

HEMP & HEALTH SPÓŁKA AKCYJNA - Pierwsza dostawa marihuany medycznej do Polski

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 13 / 2023

Data sporządzenia: 2023-09-21

Skrócona nazwa emitenta

HEMP & HEALTH S.A.

Temat

Pierwsza dostawa marihuany medycznej do Polski

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Hemp&Health S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że partner Emitenta

„Partner”) z którym Emitent podpisał umowę opisaną w raporcie ESPI 14/2022 w dniu 23/06/2022

dostarczył do wskazanej przez Emitenta polskiej hurtowni farmaceutycznej (Raport ESPI 6/2023 w

dniu 12/04/2023) pierwszą partię marihuany medycznej o zawartości 22% THC („Produkt”).

Dokonanie przedmiotowej dostawy przez Partnera do Polski potwierdza prawną i techniczną

wykonalność dostaw Produktu do Polski.

Emitent zaznacza, iż w przypadku w/w Produktu nie pełni roli podmiotu odpowiedzialnego (MAH),

natomiast przypomina, iż docelowo zamierza pełnić rolę podmiotu odpowiedzialnego (ang. Marketing

Autorization Holder, dalej: „MAH”) i jest obecnie w procesie uzyskania pozwolenia wydawane przez

Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych na

wprowadzanie do obrotu konopi medycznych, czyli tzw. marihuany medycznej.

Emitent informuje również, że założenia współpracy z Partnerem przewidują, iż spółka

stowarzyszona Emitenta, to jest THC Pharma S.A. po uzyskaniu z Głównego Inspektoratu

Farmaceutycznego (GIF) zgody na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej będzie wyłącznym polskim

importerem Produktu. Emitent wskazuje, że posiada akcje reprezentujące 50 proc. kapitału

zakładowego i głosów THC Pharma S.A.

Emitent przypomina, że o złożeniu przez THC Pharma S.A. do GIF wniosku o zgodę na prowadzenie

hurtowni farmaceutycznej Emitent poinformował raportem bieżącym ESPI nr 12/2023 z dnia 28

sierpnia 2023 roku.

Zaloguj się lub utwórz zawsze darmowe konto, aby przeczytać te wiadomości