ReutersReuters

NEWAG SPÓŁKA AKCYJNA - Zawarcie umowy konsorcjum w przedmiocie wspólnego udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 25 / 2023

Data sporządzenia: 2023-09-21

Skrócona nazwa emitenta

NEWAG S.A.

Temat

Zawarcie umowy konsorcjum w przedmiocie wspólnego udziału w postępowaniu o udzielenie

zamówienia publicznego

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd NEWAG S.A. (dalej jako „Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym

Spółka oraz Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy (dalej jako

„PESA”), zawarły umowę konsorcjum (dalej jako „Umowa Konsorcjum”), stanowiącą

kontynuację współpracy, o której Spółka informowała raportem bieżącym nr 22/2021.

W ramach współpracy opisanej w raporcie bieżącym nr 22/2021 Spółka i PESA (dalej łącznie

jako „Strony”) brały udział w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego na dostawę

38 siedmiowagonowych składów piętrowych typu push-pull wraz z 45 lokomotywami wielosystemowymi

oraz świadczeniem usług utrzymania lokomotyw wielosystemowych (dalej jako „Zamówienie”),

prowadzonym przez PKP Intercity S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Zamawiający”),

które zostało unieważnione (dalej jako "Unieważnione Postępowanie").

W bieżącym roku Zamawiający ogłosił nowe postępowanie o udzielenie Zamówienia (dalej jako

„Nowe Postępowanie”). Zamawiający w ogłoszeniu o Zamówieniu nie podał szacunkowej wartości

Zamówienia.

Utworzone przez Strony konsorcjum nie konstytuuje spółki cywilnej lub odrębnego podmiotu prawa,

a ponadto jest ograniczone do Nowego Postępowania, a następnie, w przypadku udzielenia Zamówienia

w Nowym Postępowaniu, wspólnej realizacji umowy w sprawie Zamówienia.

Podjęcie przez Strony decyzji w sprawie utworzenia konsorcjum wynika z faktu, że złożenie

indywidualnych ofert przez Strony w Nowym Postępowaniu obarczone byłoby istotnym ryzykiem

niewykonania Zamówienia ze względu na złożoność przedmiotu Zamówienia, możliwości

produkcyjne w kontekście terminu jego realizacji oraz inne zobowiązania kontraktowe Stron.

Podział prac pomiędzy Stronami w zakresie przedmiotu Zamówienia zostanie ustalony przez Strony

przed złożeniem wspólnej oferty w Nowym Postępowaniu.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR.

Zaloguj się lub utwórz zawsze darmowe konto, aby przeczytać te wiadomości