ReutersReuters

ORZEŁ BIAŁY SPÓŁKA AKCYJNA - formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR
półrocze / 2023półrocze /2022półrocze / 2023półrocze /2022
Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego wg MSSF:
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów388 407434 17984 19893 519
II. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży82 87388 23117 96519 004
III. Zysk (strata) netto ze sprzedaży64 18773 38413 91415 806
IV. Zysk (strata) brutto69 66659 84615 10212 890
V. Zysk (strata) netto55 28444 37411 9849 558
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej86 5926 41718 7711 382
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej3 173-7 202688-1 551
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-2 308-1 168-500-252
IX. Przepływy pieniężne netto razem87 457-1 95318 959-421
X. Zysk (strata) na jedną akcję zwykła (w zł lub EUR)3,322,670,720,57
XI. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (w zł lub EUR)3,322,670,720,57
XII. Pozycje bilansu (dane za ub. rok dotyczą końca roku)30.06.202331.12.202230.06.202331.12.2022
XIII. Aktywa, razem645 729600 307145 098128 254
XIV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania98 057115 47322 03424 671
XV. Zobowiązania długoterminowe (bez rezerw)13 37913 6153 0062 909
XVI. Zobowiązania krótkoterminowe (bez rezerw)48 02772 46010 79215 481
XVII. Kapitał własny547 672484 834123 064103 584
XVIII. Kapitał zakładowy7 1607 1601 6091 530
XIX. Liczba akcji na koniec okresu w szt.16 650 64916 650 64916 650 64916 650 649
XX. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji w szt.16 650 64916 650 64916 650 64916 650 649
XXI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł lub EUR)32,8929,127,396,22
XXII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł lub EUR)32,8929,127,396,22
Dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego według MSSF:
XXIII. wybrane dane finansowetys. złtys. złtys. EURtys. EUR
XXIV.30.06.202330.06.202230.06.202330.06.2022
XXV. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów388 467432 02784 21193 055
XXVI. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży81 71088 90217 71319 149
XXVII. Zysk (strata) netto ze sprzedaży63 86575 00313 84516 155
XXVIII. Zysk (strata) brutto69 67161 33715 10313 211
XXIX. Zysk (strata) netto55 32445 86511 9939 879
XXX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej84 6307 38818 3461 591
XXXI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej5 005-8 7601 085-1 887
XXXII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-2 241-1 168-486-252
XXXIII. Przepływy pieniężne netto razem87 394-2 54018 945-548
XXXIV. Zysk (strata) na jedną akcję zwykła (w zł lub EUR)3,322,750,720,59
XXXV. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (w zł lub EUR)3,322,750,720,59
XXXVI. Pozycje bilansu (dane za ub. rok dotyczą końca roku)30.06.202331.12.202230.06.202331.12.2022
XXXVII. Aktywa,razem625 457582 319140 543124 411
XXXVIII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania95 671115 41121 49824 657
XXXIX. Zobowiązania długoterminowe (bez rezerw)13 14713 3832 9542 859
XL. Zobowiązania krótkoterminowe (bez rezerw)47 34072 66610 63715 525
XLI. Kapitał własny529 786466 908119 04599 754
XLII. Kapitał zakładowy7 1607 1601 6091 530
XLIII. Liczba akcji na koniec okresu w szt.16 650 64916 650 64916 650 64916 650 649
XLIV. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji w szt.16 650 64916 650 64916 650 64916 650 649
XLV. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł lub EUR)31,8228,047,155,99
XLVI.31,8228,047,155,99

Do przeliczenia danych bilansu na ostatni dzień okresu bieżącego przyjęto kurs EURO ustalony przez NBP na ten dzień tj. kurs 4,4503 zł/EUR.

Do przeliczenia danych bilansu na ostatni dzień okresu porównywalnego przyjęto kurs EURO ustalony przez NBP na koniec ostatniego roku tj. kurs 4,6806 zł/EUR.

Do przeliczenia danych rachunku zysków i strat oraz przepływów pieniężnych za okres bieżący przyjęto kurs średni EURO, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, tj. kurs 4,6130 zł/EUR.

Do przeliczenia danych rachunku zysków i strat oraz przepływów pieniężnych za okres porównywalny przyjęto średni kurs EURO, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, tj. kurs 4,6427 zł/EUR.

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Additional attachments can be found below:

20230921_000748_0139022278_Orzel_Bialy_Raport_z_przegladu_srodrocznego_skroconego_jednostkowego_SF_06.2023.pdf

20230921_000748_0139022278_Orzel_Bialy_Raport_z_przegladu_srodrocznego_skroconego_skonsolidowanego_SF_06.2023.pdf

20230921_000748_0139022278__23_hy_jsf_ob__signed.pdf

20230921_000748_0139022278__23_hy_ssf_gk__signed.pdf

20230921_000748_0139022278_ob_psr_hy_23_signed.pdf

Zaloguj się lub utwórz zawsze darmowe konto, aby przeczytać te wiadomości