ReutersReuters

ECHO INVESTMENT SA - formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR
półrocze / 2023półrocze / 2022półrocze / 2023półrocze / 2022
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody ze sprzedaży456 986598 14099 065128 835
II. Zysk operacyjny32 056159 3206 94934 316
III. Zysk (strata) brutto37 283103 9928 08222 399
IV. Zysk za rok obrotowy przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej9 11361 8781 97613 328
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej(152 111)(52 420)(32 974)(11 291)
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej6 065468 1001 315100 825
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(133 096)56 385(28 852)12 145
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem(279 142)472 065(60 512)101 679
IX. Aktywa razem5 728 8756 708 7981 287 3011 433 320
X. Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej1 649 4841 650 767370 646352 683
XI. Zobowiązania długoterminowe2 045 0572 113 266459 532451 495
XII. Zobowiązania krótkoterminowe1 873 0092 748 795420 873587 274
XIII. Liczba akcji412 690 582412 690 582412 690 582412 690 582
XIV. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)0,020,150,000,03
XV. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)4,004,000,900,85
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Additional attachments can be found below:

20230921_000853_0389744324_Echo_Investment_-_Raport_z_przegladu_jednostkowego_SF_30.06.2023.pdf

20230921_000853_0389744324_Echo_Investment_-_Raport_z_przegladu_skonsolidowanego_SF_30.06.2023.pdf

20230921_000853_0389744324_Financial_report_of_Echo_Investment_Group_for_H1_2023.pdf

20230921_000853_0389744324_Raport_finansowy_Grupy_Echo_Investment_za_I_polrocze_2023.pdf

Zaloguj się lub utwórz zawsze darmowe konto, aby przeczytać te wiadomości