ReutersReuters

BEST SA - Podpisanie umów zbycia portfeli wierzytelności

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 44 / 2023

Data sporządzenia: 2023-09-20

Skrócona nazwa emitenta

BEST

Temat

Podpisanie umów zbycia portfeli wierzytelności

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd BEST S.A. z siedzibą w Gdyni (Emitent, Spółka) informuje, że dzisiaj doszło do

podpisania przez BEST III Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z

siedzibą w Gdyni (BEST III NSFIZ) umów zbycia portfeli wierzytelności. Emitent posiada pośrednio

50% certyfikatów inwestycyjnych w BEST III NSFIZ. W następstwie podpisanych umów BEST III NSFIZ,

pod warunkiem zawieszającym zapłaty ceny, przelał na rzecz:

1) BEST I Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w

Gdyni, który w 100% jest zależny od Emitenta, prawa do łącznie 163.472 wierzytelności o

łącznej wartości nominalnej 2.082 mln złotych,

2) HOIST I Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w

Warszawie, prawa do łącznie 163.392 wierzytelności o łącznej wartości nominalnej 2.079,4 mln

złotych.

O spełnieniu warunku zawieszającego Emitent poinformuje odrębnym raportem.

Cena została ustalona na warunkach rynkowych. Pozostałe warunki umów są typowe dla tego rodzaju

umów i nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych.

Na podstawie ww. umów BEST III NSFIZ zbył wszystkie posiadane przez ten fundusz wierzytelności.

Podpisanie umów jest elementem zakończenia wspólnej inwestycji zapoczątkowanej umową, o

której Emitent informował raportem bieżącym 3/2012 z 13 kwietnia 2012 r.

W następstwie transakcji ustały przesłanki sprawowania przez Emitenta kontroli nad BEST III

NSFIZ, wobec czego nie będzie on już konsolidowany przez Emitenta metoda pełną, lecz zgodnie z

metodą praw własności.

Według szacunków Emitenta transakcja nie będzie miała istotnego wpływu na wynik finansowy

Grupy kapitałowej Emitenta. Ostateczny wpływ transakcji zostanie jednak zaprezentowany w

skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy kapitałowej Emitenta za trzeci kwartał 2023 r.

Zaloguj się lub utwórz zawsze darmowe konto, aby przeczytać te wiadomości