ReutersReuters

HORNIGOLD REIT SPÓŁKA AKCYJNA - Informacja w sprawie złożenia wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 4 / 2023

Data sporządzenia: 2023-09-20

Skrócona nazwa emitenta

HORNIGOLD REIT S.A.

Temat

Informacja w sprawie złożenia wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Hornigold Reit S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka”, „Emitent”) informuje,

iż w dniu 20 września 2023 roku Spółka złożył do Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w

Katowicach, X Wydział Godpodarczy wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego Emitenta.

Złożenie wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego jest wynikiem zatrzymania rozwoju

przedsiębiorstwa spowodowanego niezależnymi od Spółki warunkami wykluczającymi możliwość

realizacji bieżących remontów i zbywania lokali. Najistotniejszym czynnikiem determinującym

złożenie przedmiotowego wniosku był wzrost kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w tym

głównie wzrost cen energii, materiałów i oprocentowania dla przedsiębiorców.

W postępowaniu sanacyjnym Emitent będzie dążył do osiągnięcia jak najlepszych efektów dla

wierzycieli i akcjonariuszy Spółki m.in. poprzez przeprowadzenie działań sanacyjnych oraz

zawarcie układu po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż Emitent niezależnie od złożonego wniosku o

otwarcie postępowania sanacyjnego, kontynuuje bieżącą działalność operacyjną. W najbliższym

czasie Spółka planuje wprowadzenie szeregu działań naprawczych mających na celu znaczące

ograniczenie kosztów bieżącej działalności. Jednocześnie Spółka rozpocznie prace nad

przygotowaniem planu restrukturyzacyjnego wraz z optymalną propozycją układową dla wierzycieli.

O dalszych czynnościach i istotnych rozstrzygnięciach w przedmiotowej sprawie Zarządu Spółki

będzie informował w trybie stosownych raportów bieżących.

Zaloguj się lub utwórz zawsze darmowe konto, aby przeczytać te wiadomości