ReutersReuters

EVEREST CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - Zawarcie przez Everest Finanse S.A. wielostronnego porozumienia w przedmiocie głównych warunków transakcji oraz dokapitalizowania i objęcia akcji spółki SMEO S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 13 / 2023

Data sporządzenia: 2023-09-20

Skrócona nazwa emitenta

EVEREST CAPITAL SP. Z O.O.

Temat

Zawarcie przez Everest Finanse S.A. wielostronnego porozumienia w przedmiocie głównych warunków

transakcji oraz dokapitalizowania i objęcia akcji spółki SMEO S.A.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Everest Capital sp. z o.o. z siedzibą w Śremie („Emitent") niniejszym informuje, że w

dniu 20 września 2023 r. spółka Everest Finanse S.A. z siedzibą w Poznaniu, będąca

poręczycielem obligacji Emitenta zawarła wielostronne porozumienie w przedmiocie głównych

warunków transakcji („Porozumienie”), określające warunki dokapitalizowania oraz objęcia

akcji spółki SMEO S.A. z siedzibą w Warszawie („SMEO S.A.”). Porozumienie zostało zawarte

pomiędzy: SMEO S.A., Everest Finanse S.A., dwoma osobami prawnymi oraz 5 (pięcioma) osobami

fizycznymi.

W wyniku realizacji części postanowień Porozumienia w dniu 20 września 2023 r. doszło do

objęcia przez Everest Finanse S.A. łącznie 4.000.000 (czterech milionów) nowo wyemitowanych

akcji SMEO S.A. z wyłączeniem prawa poboru przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom, po

cenie emisyjnej 1,00 zł (jeden złoty) za jedną akcję, w zamian za wkład pieniężny w kwocie 4

000.000 zł (cztery miliony złotych). Objęte przez Everest Finanse S.A. stanowią 46,39% udziału

w podwyższonym kapitale zakładowym oraz 46,39% udziału w głosach na walnym zgromadzeniu SMEO S.A

Ponadto Porozumienie przewiduje przyznanie prawa do objęcia przez Everest Finanse S.A. dodatkowo 5

000.000 (pięciu milionów) nowo wyemitowanych w przyszłości akcji spółki SMEO S.A., z

wyłączeniem prawa poboru przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom, po cenie emisyjnej 1,00

zł (jeden złoty) za jedną akcję, w zamian za wkład pieniężny.

Zaloguj się lub utwórz zawsze darmowe konto, aby przeczytać te wiadomości