ReutersReuters

MDI ENERGIA S.A. - formularz raportu półrocznego

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR
półrocze / 2023półrocze / 2022półrocze / 2023półrocze / 2022
I. Przychody netto ze sprzedaży usług, towarów i materiałów73 51898 90615 93721 304
II. Koszt własny sprzedaży71 03094 91015 39820 443
III. Zysk (strata) na działalności operacyjnej-588305-12766
IV. Zysk (strata) brutto-1 509-250-327-54
V. Zysk (strata) netto-1 147-1 602-249-345
VI. Liczba udziałów/akcji w sztukach46 108 50646 108 50646 108 50646 108 506
VII. Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro)-0,02-0,03-0,01-0,01
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej15 12610 4933 2792 260
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej325-2770-6
X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-20 126-19 414-4 363-4 182
XI.30.06.202331.12.202230.06.202331.12.2022
XII. Aktywa trwałe8 39710 4601 8872 230
XIII. Aktywa obrotowe72 44180 14216 27817 088
XIV. Kapitał własny18 82619 9734 2304 259
XV. Zobowiązania długoterminowe5 9566 1331 3381 308
XVI. Zobowiązania krótkoterminowe56 05664 49612 59613 752
XVII. Wartość księgowa na akcję (zł/euro)0,410,430,090,09
Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Additional attachments can be found below:

20230918_170323_0274418191_MDI_Energia_SA_SF_JEDNOSTKOWE_30.06.2023.pdf

20230918_170323_0274418191_MDI_Energia_SA_SZZD_30.06.2023.pdf

20230918_170323_0274418191_Raport_z_przegladu_SF_MDI_Energia_SA_za_I_polrocze_2023_r.-sig.pdf

Zaloguj się lub utwórz zawsze darmowe konto, aby przeczytać te wiadomości