ReutersReuters

CFI HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA - Informacja w trybie przepisu art. 69 ustawy o ofercie publicznej

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 18 / 2023

Data sporządzenia: 2023-09-17

Skrócona nazwa emitenta

CFI HOLDING S.A.

Temat

Informacja w trybie przepisu art. 69 ustawy o ofercie publicznej

Podstawa prawna

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:

Zarząd spółki pod firmą CFI Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu (zwanej dalej

„Spółką”, „Emitentem”), działając na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie

publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz

o spółkach publicznych informuje, że w dniu 15 września 2023 roku do siedziby Spółki

wpłynęło zawiadomienie od Pani Laury Kawczyńskiej w przedmiocie przekroczenia progu powyżej 25

ogólnej liczby głosów w Spółce.

W zawiadomieniu przekazanym zgodnie z art. 69 ust. 1 i ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o

ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu

obrotu oraz o spółkach publicznych, Pani Laura Kawczyńska poinformowała, iż w wyniku zdarzeń

tj. transakcji zawartych poza obrotem regulowanym w dniach 5 września 2023 roku oraz 24 sierpnia

2023 roku, których przedmiotem były odpowiednio akcje w spółce Varso Investment S.A. z siedzibą

w Warszawie oraz udziały w Spółce Waldorf Group Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, Pani Laura

Kawczyńska pośrednio tj. przez w/w podmioty, stała się pośrednim właścicielem 712 507 650

akcji spółki CFI Holding S.A. stanowiących łącznie 25,9 % w kapitale zakładowym Emitenta, oraz

25,9 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu CFI Holding S.A. tj.

- pośrednio posiada 357 911 280 akcji stanowiący 13,01 % w głosów na Walnym Zgromadzeniu CFI

Holding S.A. należących do Varso Investment S.A.;

- pośrednio posiada 354 596 370 akcji stanowiący 12,89 % głosów na Walnym Zgromadzeniu CFI

Holding S.A. należących do Waldorf Group Sp. z o.o.

Przed zajściem powyższych zdarzeń, Pani Laura Kawczyńska nie posiadała akcji Spółki CFI

Holding S.A.

Pani Laura Kawczyńska w przekazanym zawiadomieniu wskazała ponadto, że:

1. Posiada podmioty zależne w rozumieniu art. 69 ust. 4 pkt 5 Ustawy o ofercie tj. akcje w

spółce Varso Investment S.A. oraz udziały w Waldorf Group Sp. z o.o.

2. Nie zawierała umowy, której przedmiotem byłoby przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa

głosu osobie trzeciej, a zatem nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c)

Ustawy o ofercie.

3. Nie zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 7) oraz 8) i 9) Ustawy o

ofercie.

Zaloguj się lub utwórz zawsze darmowe konto, aby przeczytać te wiadomości