ReutersReuters

AQUA SPÓŁKA AKCYJNA - Informacja o aneksie do istotnej umowy

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 13 / 2023

Data sporządzenia: 2023-09-15

Skrócona nazwa emitenta

AQUA S.A.

Temat

Informacja o aneksie do istotnej umowy

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd AQUA S.A. informuje, że w dniu 15.09.2023 roku został podpisany aneks do umowy na

wykonanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, przedmiaru

robót oraz kosztorysu inwestorskiego na zadanie inwestycyjne pt. „Modernizacja stacji uzdatniania

wody Straszyn”. O zawarciu umowy Emitent informował raportem ESPI-4/2021 w dniu 4.03.2021 r.

Stronami podpisanego Aneksu są:

I. Inwestor: Gdańska Infrastruktura Wodociągowo – Kanalizacyjna Sp. z o.o., ul. Kartuska 201,

80-122 Gdańsk.

II. Wykonawca projektu: AQUA S.A. ul. Kanclerska 28, 60-327 Poznań.

Zawarty Aneks, z uwagi na przyczyny niezależne od stron umowy, tj. konieczność zmiany

projektowanej maksymalnej wydajności SUW, zwiększa wartość wynagrodzenia AQUA S.A. z tytułu

realizacji przedmiotu umowy z 4.970.000,00 zł netto do kwoty 7.027.500,00 zł netto (słownie:

siedem milionów dwadzieścia siedem tysięcy pięćset złotych 00/100), powiększone o podatek

zgodnie z obowiązującą stawką VAT.

Z powyższego wynagrodzenia zrealizowano dotąd część pierwszego etapu umowy i zafakturowano

kwotę 700.000,00 złotych netto (słownie: siedemset tysięcy złotych 00/100).

Pozostała część przedmiotu umowy będzie realizowana w etapach:

Ib. o wartości 1.214.375,00 zł, w terminie do 14.02.2024 r.,

Ic. o wartości 1.040.375,00 zł w terminie do 14.08.2024 r.,

II. o wartości 1.762.987,50 zł w terminie do 15.05.2025 r.,

III. o wartości 1.958.875,00 zł w terminie do 30.11.2025 r.,

IV. o wartości 195.887,50 zł w terminie do 30.11.2025, po odbiorze końcowym.

Nadzory autorskie o wartości do 155.000,00 zł netto będą realizowane w trakcie wykonawstwa

inwestycji w przewidywanym okresie do 60 miesięcy od podpisania Protokołu Odbioru Końcowego.

Pozostałe zapisy umowy nie odbiegają od zwyczajowo stosowanych na rynku przy tego typu

kontraktach.

Przedmiotowa umowa spełnia przyjęte w Spółce kryterium istotności w odniesieniu do przychodów

ze sprzedaży.

Zaloguj się lub utwórz zawsze darmowe konto, aby przeczytać te wiadomości