ReutersReuters

VEE SPÓŁKA AKCYJNA - Dane o działalności handlowej - wskaźnik MPC, sierpień 2023

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 16 / 2023

Data sporządzenia: 2023-09-14

Skrócona nazwa emitenta

VEE S.A.

Temat

Dane o działalności handlowej - wskaźnik MPC, sierpień 2023

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Vee SA z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”, „Vee” lub „Emitent”) podaje

do publicznej wiadomości informacje na temat działalności handlowej Emitenta.

Według danych pochodzących z systemów sprzedaży Spółki, w sierpniu 2023 r. liczba spraw

obsłużonych przez vee na rzecz klientów biznesowych wyniosła 27,8 tys. na dzień roboczy (611,0

tys. w całym miesiącu), zaś wskaźnik MPC (Minutes of Processed Conversations), mierzący liczbę

minut rozmów realizowanych przez Spółkę na rzecz klientów biznesowych, wyniósł 17,7 tys. na

dzień roboczy (389,1 tys. w całym miesiącu). Liczba spraw obsłużonych przez vee w sierpniu 2023

r. zmalała w stosunku do lipca 2023 r. o 7,53% w dniu roboczym (oraz o 3,13% w całym miesiącu).

Wynik MPC osiągnięty w sierpniu 2023 r. również zmalał w stosunku do lipca 2023 r. o 6,37% w

dniu roboczym (oraz o 1,92% w całym miesiącu). Spółka zaznacza przy tym, że sierpniowe

wskaźniki zostały zrealizowane m.in. dzięki wolumenom procesowanych minut z trwających

projektów dla m.in. firm z branż: ubezpieczeniowej, bankowej, finansowej, przewozowej i

energetycznej.

Spółka zaznacza, że jej oferta jest skierowana do klientów biznesowych, a zainteresowanie

technologią i usługami spółki wynika z ich poziomu efektywności, konkurującego z jakością

pracy tradycyjnych działów obsługi klienta. Jednocześnie zarząd podkreśla, że na sumę MPC

składają się rozmowy realizowane przez Spółkę zarówno w trybie produkcyjnym, jak i

komercyjnym trybie POC (proof of concept), co może wpływać na wysokość rozliczanej stawki za

minutę rozmowy z Emitentem. Mając powyższe na uwadze, zarząd Spółki spodziewa się, że wzrost

wolumenu MPC przełoży się na proporcjonalny wzrost przychodów z tego segmentu działalności

spółki, z zastrzeżeniem odchylenia wzrostu przychodów o 15 proc. (w górę lub w dół) od

raportowanego wskaźnika MPC. W 2022 r. sprzedaż minut (wyrażona wskaźnikiem MPC) odpowiadała za

średnio 88 proc. całkowitych miesięcznych przychodów spółki. Ponadto, spółka do swoich

całkowitych przychodów zalicza także opłaty za setup, czyli licencje i prace wdrożeniowe –

rozliczane odpowiednio w cyklach realizowanych projektów, w formule fixed price lub success fee.

Spółka uzupełniła raportowanie o działalności handlowej Emitenta o dane dotyczące liczby

spraw obsłużonych przez Spółkę ze względu na plany wprowadzenia oferty bazującej na liczbie

spraw obsłużonych (nie rozliczanych minutowo). W przyszłości Spółka podejmować będzie kroki,

aby mierzyć skuteczność biznesową nie przez pryzmat długości prowadzonych rozmów, ale poprzez

ich efekty. Jednocześnie z uwagi na zmienną liczbę dni roboczych w miesiącu Spółka będzie

informowała o średniej liczbie spraw obsłużonych na dzień roboczy. Spółka nie podaje (z

wyłączeniem danych zawartych w raportach okresowych) wysokości przychodów z innych segmentów

działalności, z uwagi na ich dużą zmienność w czasie.

Zaloguj się lub utwórz zawsze darmowe konto, aby przeczytać te wiadomości