ReutersReuters

BRASTER SPÓŁKA AKCYJNA - Podpisanie porozumienia z Genworks Health Private Ltd dotyczącego zasad dalszej współpracy

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 21 / 2023

Data sporządzenia: 2023-09-13

Skrócona nazwa emitenta

BRASTER S.A.

Temat

Podpisanie porozumienia z Genworks Health Private Ltd dotyczącego zasad dalszej współpracy

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Braster S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym

zakończyła się trzydniowa wizyta Zarządu Genworks Health Private Limited – spółki

współpracującej z Emitentem w zakresie dystrybucji i sprzedaży urządzeń medycznych Emitenta na

obszarze Indii („Dystrybutor”), w efekcie której zawarte zostało porozumienie (ang. Memorandum

of Understanding, dalej: „Porozumienie”) dotyczące dalszej współpracy w zakresie dystrybucji

i sprzedaży urządzeń medycznych oraz transferu technologii na zasadach wyłączności na

określonych obszarach.

Zgodnie z zawartym Porozumieniem strony uzgodniły prowadzenie dalszych negocjacji w celu

wypracowania zasad współpracy i zawarcia umowy ostatecznej. W treści Porozumienia strony

uzgodniły udzielenie Dystrybutorowi wyłączności w zakresie transferu technologii i praw

licencyjnych do urządzeń medycznych Emitenta na obszarze posiadanej przez Dystrybutora rozległej

sieci dystrybucyjnej w 26-ściu krajach z regionu Azji, Środkowego Wschodu i Afryki, w celu

prowadzenia sprzedaży produktów Spółki i świadczenia usług. Planowana współpraca zakłada

udzielenie licencji m.in. w zakresie wytwarzania, używania i sprzedaży produktów Spółki na

uzgodnionym terytorium, w zamian za dokonywane przez Dystrybutora płatności licencyjne.

Porozumienie wstępnie przewiduje dokonanie przez Dystrybutora czterech płatności w wysokości po

126 tys. USD każda po osiągnięciu określonych w porozumieniu kamieni milowych, a następnie po

pomyślnym zakończeniu transferu technologii płatności okresowe w formie tantiem w wysokości

zależnej od liczby sprzedanych produktów i usług. Harmonogram i ostateczna wysokość płatności

zostaną uzgodnione przez strony w umowie ostatecznej. Zgodnie z Porozumieniem Spółka zobowiązana

będzie do nieprzerwanej ciągłości działania przez okres 7 lat od daty umowy ostatecznej.

W treści Porozumienia strony zgodziły się zawrzeć umowę joint venture w Indiach, jeżeli

uznają to za korzystne, przy czym warunki wspólnego przedsięwzięcia zostaną ustalone w

późniejszym terminie, w sytuacji gdy zajdzie taka potrzeba.

Zawarte Porozumienie stanowi kontynuację porozumienia, o którym Spółka informowała w raporcie

bieżącym nr 36/2022 z dnia 7 czerwca 2022 roku, zastępując jego postanowienia i potwierdzając

intencje stron w zakresie dalszej współpracy. Jednocześnie Spółka zastrzega, iż zgodnie z

treścią Porozumienia żadna z jego stron nie ponosi odpowiedzialności wobec drugiej strony,

finansowej ani innej, za wykonanie lub niewykonanie Porozumienia.

O zawarciu umowy ostatecznej Emitent poinformuje odrębnym raportem bieżącym.

Zaloguj się lub utwórz zawsze darmowe konto, aby przeczytać te wiadomości