ReutersReuters

BEST SA - formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR
półrocze / 2023półrocze /2022półrocze / 2023półrocze /2022
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE
I. Przychody z działalności operacyjnej179 402284 42338 89061 262
II. Zysk przed opodatkowaniem36 160143 7957 83930 972
III. Zysk netto27 182135 8015 89229 250
IV. Zysk netto przypisany Akcjonariuszom BEST26 942135 4165 84029 168
V. Całkowite dochody32 319131 2787 00628 276
VI. Całkowite dochody przypisane Akcjonariuszom BEST32 086130 8906 95628 193
VII. Spłaty wierzytelności nabytych222 775217 74848 29346 901
VIII. Liczba akcji (w tys. szt.) – podstawowa22 21023 01522 21023 015
IX. Liczba akcji (w tys. szt.) - rozwodniona22 40723 26822 40723 268
X. Zysk na jedną akcję (w zł / EUR)1,215,880,261,27
XI. Rozwodniony zysk na jedną akcję (w zł / EUR)1,205,820,261,25
XII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej57 73857 49012 51612 383
XIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(3 108)(4 079)(674)(879)
XIV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(49 919)(45 965)(10 821)(9 900)
XV. Przepływy pieniężne netto razem4 7117 4461 0211 604
XVI. Stan na dzień:30.06.202331.12.202230.06.202331.12.2022
XVII. Aktywa1 344 3021 349 332302 070287 710
XVIII. Zobowiązania620 987660 304139 538140 793
XIX. Kapitał własny723 315689 028162 532146 917
XX. Kapitał własny przypisany Akcjonariuszom BEST723 157688 728162 496146 853
XXI. Kapitał akcyjny22 39922 2705 0334 749
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE
XXII. Przychody z działalności operacyjnej48 08146 17910 4239 947
XXIII. Zysk przed opodatkowaniem34 930144 1147 57231 041
XXIV. Zysk netto26 942135 4155 84029 167
XXV. Całkowite dochody32 086130 8896 95628 192
XXVI. Liczba akcji (w tys szt) - podstawowa22 21023 01522 21022 210
XXVII. Liczba akcji (w tys szt) - rozwodniona22 40723 26822 40723 268
XXVIII. Zysk na jedną akcję (w zł / EUR)1,215,880,261,27
XXIX. Rozwodniony zysk na jedną akcję (w zł / EUR)1,205,820,261,25
XXX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej2 707(8 870)587(1 911)
XXXI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(3 328)(4 170)(721)(898)
XXXII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(5 964)14 108(1 293)3 039
XXXIII. Przepływy pieniężne netto razem(6 585)1 068(1 427)230
XXXIV. Stan na dzień:30.06.202331.12.202230.06.202331.12.2022
XXXV. Aktywa1 100 0821 045 917247 193223 015
XXXVI. Zobowiązania376 925357 18984 69776 161
XXXVII. Kapitał własny723 157688 728162 496146 853
XXXVIII. Kapitał akcyjny22 39922 2705 0334 749

Kursy wymiany złotego, w okresach objętych sprawozdaniem finansowym i danymi finansowymi porównawczymi:

a) kursy średnie Euro wg NBP w 2023 roku

 kurs na dzień 30.06.2023 roku 4,4503 PLN/EUR

 średni kurs z 6 miesięcy 2023 roku 4,6130 PLN/EUR

b) kursy średnie Euro wg NBP w 2022 roku

 kurs na dzień 31.12.2022 roku 4,6899 PLN/EUR

 średni kurs z 6 miesięcy 2022 roku 4,6427 PLN/EUR

Kursy średnie Euro zastosowane do przeliczenia wybranych danych finansowych:

 pozycje aktywów i pasywów zostały przeliczone wg średnich kursów NBP ustalonych na dany dzień bilansowy,

 pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych zostały przeliczone wg kursu będącego średnią arytmetyczną średnich kursów NBP obowiązujących na koniec każdego miesiąca prezentowanego okresu sprawozdawczego.

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Additional attachments can be found below:

20230913_000624_0859584159_23HY_BEST_Raport_z_przegladu_JSF.T.pdf

20230913_000624_0859584159_23HY_BEST_Raport_z_przegladu_SSF.T.pdf

20230913_000624_0859584159_JSF_BEST_IP_2023.pdf

20230913_000624_0859584159_Oswiadczenia_Zarzadu_raport_GK_BEST_IP_2023.pdf

20230913_000624_0859584159_SSF_GK_BEST_IP_2023.pdf

20230913_000624_0859584159_SZzD_GK_BEST_IP_2023.pdf

20230913_000624_0859584159_Wybrane_dane_finansowe_raport_GK_BEST__IP2023.pdf

Zaloguj się lub utwórz zawsze darmowe konto, aby przeczytać te wiadomości