RelacjeRynku

Ambra – na skrzydłach rekordowych wyników

Long
AMBRA (GPW:AMB)  
GPW:AMB   AMBRA
Wykres spółki i sytuacja techniczna
Ambra ( AMB ) – przedstawiciel sektora przemysłu spożywczego, spółka notowana na głównym rynku GPW i wchodząca w skład indeksu sWIG80 .

Aktualnie kurs spółki utrzymuje się na poziomie ok. 24,50 zł – wsparciu wynikającym z profilu wolumenu, a jednocześnie ostatniego oporu. Mocniejsze wzrosty z drugiej połowy poprzedniego tygodnia, którym impuls dało wybicie linii dotychczasowego trendu spadkowego, spowodowały osiągnięcie nowego ATH (25,00 zł) oraz pozostawiły najistotniejsze średnie kroczące (MA200/100/50) daleko poniżej obecnego poziomu notowań spółki – w okolicy poprzedniego mocnego wsparcia wynikającego także z profilu wolumenu na poziomie ok. 22,20 zł. Najmocniejsze i trzecie wsparcie, wynikające również z profilu wolumenu, znajduje się na poziomie ok. 19,90 zł jednak powrót w te rejony wydaje się mało prawdopodobny. W chwili obecnej mocno realnym scenariuszem jest faza konsolidacji na poziomie aktualnego wsparcia ok. 24,50 zł, której będzie towarzyszyło wychłodzenie mocno rozgrzanych już wskaźników MACD i RSI . Taki rozwój zdarzeń pozwoliłby także wspomnianym średnim kroczącym zrównać się cenowo z aktualnym poziomem kursu, które mogłyby następnie wspomóc kolejną falę wzrostową. Negacją pozytywnego scenariusza w postaci fazy konsolidacji po ostatnich mocniejszych wzrostach jest złamanie obecnego wsparcia na poziomie ok. 24,50 i retest poprzedniego wsparcia wynikającego z profilu wolumenu, znajdującego się na poziomie ok. 22,20 zł.

Profil spółki
Ambra S.A. jest na polskim rynku liderem w zakresie produkcji, importu i dystrybucji win. Prowadzi także działalność na zagranicznych rynkach – czeskim, słowackim i rumuńskim. Zakład produkcyjny Ambra zlokalizowany k. Biłgoraja produkuje rocznie ok. 40 mln butelek wina oraz innych produktów alkoholowych i bezalkoholowych, które następnie trafiają głownie do spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Ambra. Ambra wykorzystuje do produkcji wina bazowe, nabywane od producentów europejskich (głównie włoskich) oraz bezpośrednio od krajowych wytwórców świeże soki owocowe (porzeczki, wiśnie, gruszki, jabłka, agrest). Import win odbywa się z 20 krajów świata, w tym z m.in. z Chile, Argentyny, Australii, Francji czy Niemiec.

W skład Grupy Kapitałowej Ambra wchodzą liczne spółki zależne, których działalność jest skoncentrowana na wybranych obszarach działalności operacyjnej. Są to m.in. dystrybutorzy, importerzy, operatorzy własnej sieci sklepów specjalistycznych oraz właściciele wybranych marek. Z kolei Ambra S.A. świadczy funkcje wsparcia dla spółek zależnych w zakresie szerokich usług administracyjnych (finanse i księgowość, IT, HR oraz obsługa prawna). Warto nadmienić, iż poprzez rumuńskie spółki zależne Grupa Ambra jest także właścicielem zakładu produkcyjnego i nieruchomości inwestycyjnej położonych na terenie Bukaresztu.

Model sprzedażowy Grupy Ambra opiera się o obsługę sklepów detalicznych, największych sieci handlowych, hurtowni oraz sektora hotelarstwa i gastronomii.

Od niespełna 30 lat strategicznym inwestorem i większościowym akcjonariuszem Ambra jest światowy lider w produkcji i dystrybucji win musujących – niemiecka firma Schloss Wachenheim AG.

Analiza wynikowa
Rok obrotowy Grupy Ambra jest przesunięty i nie pokrywa się ze zwyczajowym rokiem kalendarzowym, rozpoczynając się 1 lipca, a kończąc 30 czerwca.

Grupa Ambra od lat generuje bardzo stabilne i powtarzalnie rosnące przychody ze sprzedaży na poziomie ok. 500-600 mln zł, przy dynamice wzrostu ok. 8-10% r/r. W okresie 2020/21 przychody ze sprzedaży Grupy Ambra wyniosły 673,2 mln zł i były o 13,9% wyższe r/r.

Największym segmentem operacyjnym, w którym Grupa odnotowuje sprzedaż, są wina spokojne (47,2% sprzedaży), następnie wina musujące (20% sprzedaży), dalej pozostałe (12,9% sprzedaży), potem alkohole mocne (10,2% sprzedaży) oraz na końcu napoje bezalkoholowe (9,7% sprzedaży). W okresie 2020/21 każdy wspomniany segment rósł w tempie dwucyfrowym, warto wspomnieć że Grupa odnotowała również wzrost sprzedaży w segmentach zagranicznych – odpowiednio w Czechach i Słowacji (o 42,9% r/r) oraz w Rumunii (o 21,1% r/r).

Zysk operacyjny przed opodatkowaniem ( EBIT ) Grupy w ostatnich latach kształtował się regularnie w przedziale ok. 50-60 mln zł, zyskując ok. 10-15% r/r. W okresie 2020/21 zysk operacyjny przed opodatkowaniem ( EBIT ) Grupy wyniósł 77,9 mln zł i był aż o 33,1% wyższy r/r.

Zysk netto Grupy przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej rósł szybciej w latach 2017-2018 (nawet ok.30-40% r/r) natomiast w późniejszych dwóch latach ustabilizował się na poziomie ok. 33-35 mln zł, odnotowując jednak dalszy wzrost ok. 3-5% r/r. W okresie 2020/21 zysk netto Grupy dla akcjonariuszy jednostki dominującej odnotował rekordowy poziom 45,6 mln zł i był aż o 31,6% wyższy r/r.

Grupa Ambra charakteryzuje się stałymi dodatnimi przepływami z działalności operacyjnej oraz stałymi rosnącymi ujemnymi przepływami na działalności inwestycyjnej. W praktyce jest to wynikiem dużych i systematycznie rosnących nakładów inwestycyjnych, szczególnie w środki trwałe, które Grupa poniosła w ostatnich latach. Nie sposób pominąć faktu, iż choćby dokonane przez Grupę inwestycje na zagranicznych rynkach zaowocowały spektakularnymi wzrostami sprzedaży, a wybrane marki własne umocniły tam swoją pozycję rynkową (Czechy) oraz utrzymały lub osiągnęły status lidera (Rumunia). W okresie 2020/21 przepływy pieniężne Grupy z działalności operacyjnej wyniosły 107,3 mln zł, odnotowując niebywały wzrost o 517,4% r/r - całościowo Grupa osiągnęła dodatnie środki pieniężne netto w kwocie 17,0 mln zł.

Szanse i ryzyka
Wydaje się, że przed Grupą Ambra występuje obecnie znacznie więcej szans na dalszy rozwój i umocnienie własnej pozycji rynkowej, aniżeli realnych zagrożeń. Na taki stan rzeczy wpływ mają przede wszystkim zdobyte bogate doświadczenie Grupy Ambra, wsparte dodatkowo doświadczeniem branżowym jej strategicznego inwestora i większościowego akcjonariusza, jak również stabilny długoterminowy wzrost biznesu okraszony rekordowymi w historii wynikami finansowymi Grupy.

Co równie istotne uwarunkowania pandemiczne w najmniejszym stopniu nie wpływają na spowolnienie biznesu Grupy. Wręcz przeciwnie – Grupa doskonale wpasowuje się w rosnący trend rynkowy polegający na systematycznym zwracaniu się konsumentów ku alkoholom z wyższej półki. Jednocześnie warto zauważyć, że pandemia COVID-19 pomimo oczywistego wpływu na zmniejszenie sprzedaży w tradycyjnej gastronomii wpłynęła równolegle na wzrost sprzedaży w sklepach spożywczych. W przypadku Grupy Ambra zależność ta nie tylko pozwoliła zrekompensować zmniejszone przychody w pierwszym obszarze, lecz właśnie dzięki zwiększonej sprzedaży detalicznej wygenerować wręcz znaczącą nadwyżkę.

Warto podkreślić, że Grupa Ambra nie tylko konsekwentnie podąża własną ścieżką długofalowego rozwoju, stale umacniając swoją pozycję konkurencyjną, lecz również szuka nieustannie potencjalnych usprawnień organizacyjnych. Najlepszym przykładem tego typu działań jest rozpoczęcie budowy farmy fotowoltaicznej oraz decyzja o przestawieniu zakupu energii na źródła odnawialne. Pozwoli to już w przyszłym roku osiągnąć emisję netto zakładzie produkcyjnym Grupy k. Biłgoraju. Po zakończeniu prac będzie to pierwszy w Polsce zeroemisyjny zakład w branży alkoholowej.

W zakresie potencjalnych zagrożeń dla Grupy Ambra można wskazać choćby wysoką inflację, która przekłada się zawsze na spadek siły nabywczej społeczeństwa, a to z kolei powoduje zmniejszenie poziomu wydatków gospodarstw domowych na zakup dóbr wyższego rzędu - w tym alkoholi typu premium.

Innym potencjalnym zagrożeniem mogą być możliwe ograniczenia importowe w odniesieniu do produktów wytwarzanych przez spółki zależne Grupy Ambra.

Z kolei podwyższenie stóp procentowych akurat w przypadku Grupy nie powinno mieć istotnego znaczenia dla ewentualnego wzrostu kosztów finansowania organizacji, nawet pomimo faktu posiadania umów kredytowych ze zmienną stopą procentową. Grupa minimalizuje tego typu ryzyko poprzez znaczące zmniejszenie zobowiązań z tytułu kredytów bankowych i pożyczek, które spadły na koniec okresu 2020/21 do 13,1 mln zł, podczas gdy rok wcześniej kształtowały się jeszcze na poziomie 70,3 mln zł.

Podsumowanie
W zakresie kapitalizacji rynkowej Ambra plasuje się obecnie w połowie stawki spółek wchodzących w skład indeksu sWIG80 . Bardzo podobnie wygląda pozycja spółki pod względem podstawowych wskaźników C/Z (13,60) oraz C/ WK (1,90).

Z kolei w ramach komponentów indeksu branżowego WIG-Spożywczy spółka Ambra zajmuje jedno z czołowych miejsc pod względem kapitalizacji rynkowej, ustępując jedynie spółkom ukraińskim i polskiej spółce Wawel. Jednocześnie wskaźniki C/Z i C/ WK plasują spółkę w dolnej części wspominanego zestawienia.

Wydaje się, jednak że Ambra ma przed sobą realną perspektywę coraz lepszych wyników finansowych, co wpłynie na jeszcze bardziej atrakcyjny poziom C/Z. Dodatkowo spółka rokuje do jeszcze większej w przyszłości skłonności do redystrybucji, części wygenerowanego przez siebie, zysku wobec swoich akcjonariuszy. Wszystko to sprawia, że Ambra ma szansę być trwale atrakcyjnym celem inwestycyjnym w długim terminie.
---
Zamieszczane treści mają charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny i są zawsze wyrazem osobistych poglądów ich autora. Nie stanowią one ani w części ani w całości "rekomendacji" w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne dokonywane na podstawie publikowanych treści.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.